Spoločnosť JAVYS má v oblasti vyraďovania a prevádzky jadrových zariadení rozsiahle dlhoročné odborné skúsenosti, ktoré prostredníctvom konzultačných služieb poskytuje mnohým zahraničným partnerom na celom svete. Pre juhoafrickú štátnu spoločnosť NECSA, konzultácie v oblasti oceňovania nákladov.

Juhoafrická štátna spoločnosť NECSA (https://www.necsa.co.za/) je okrem iného, zodpovedná za manažment historických zariadení spojených so spracovaním rudy a obohacovaním uránu, za prevádzku úložiska rádioaktívnych odpadov (RAO) ako aj za prevádzku ďalších zariadení, napr. výskumného reaktora SAFARI-1. V rámci plánovania a realizácie vyraďovania vybraných zariadení je však potrebné zabezpečenie dostatočného množstva finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu NECSA v roku 2022 vypísala súťaž na dodanie softvérového riešenia pre oceňovanie nákladov vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s RAO. Spoločnosť WAI, s.r.o. v spolupráci s JAVYS predložila v roku 2022 ponuku, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná. Následne boli v roku 2023 realizované príslušné činnosti. Spoločnosť WAI, s.r.o., ktorá bola lídrom zoskupenia bola zodpovedná za prezentáciu existujúceho softvérového riešenia, kustomizáciu riešenia na základe požiadaviek klienta, vypracovanie manuálu k softvérovému nástroju a realizáciu školení. JAVYS zabezpečoval najmä prípravu školiacich materiálov a realizáciu časti školení zameraných na problematiku oceňovania nákladov v súlade s medzinárodnými štandardmi vo formáte ISDC (International Structure for Decommissioning Costing). Na základe požiadavky klienta bol dôraz kladený na reálne skúsenosti z praxe, kde JAVYS využil svoje bohaté skúsenosti získané pri vyraďovaní jadrových zariadení v Slovenskej republike.

Po úspešnej implementácií dvoch školení formou online telekonferencií sa v dňoch 09. - 13. 10. 2023 uskutočnil workshop v priestoroch NECSA za účasti zástupcov spoločnosti WAI, s.r.o. a JAVYS. JAVYS reprezentoval Ing. Tomáš Hrnčíř, PhD. Predmetom workshopu v Juhoafrickej republike bolo bližšie pochopenie rozsahu plánovaných činností vyraďovania a nakladania s RAO na lokalite NECSA prostredníctvom návštev vybraných zariadení, získanie aktuálnych informácií o plánovaných činnostiach na najbližšie obdobie a dostupných ľudských zdrojoch a najmä interaktívne školenie týkajúce sa spôsobu využitia softvérového nastroja, vytvorenia výpočtového prípadu a prípravy potrebných vstupných parametrov. Na záver workshopu boli zástupcom NECSA prezentované odporúčania zamerané na hlbšiu implementáciu metodiky ISDC a prácu so softvérovým riešením. Zástupcovia NECSA vyjadrili spokojnosť s realizáciou projektu a prezentovali otvorenosť spolupracovať v danej problematike aj v nasledovnom období.

< Späť