Členovia Dozornej rady, Rady správcov a vedenia Národného jadrového fondu SR sa stretli v Jaslovských Bohuniciach s vedením spoločnosti JAVYS, kde si spoločne prezreli nové skladovacie priestory na vyhoreté jadrové palivo (VJP) a oboznámili sa s aktuálnym vývojom investičného projektu „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“, ktorý sa realizuje od roku 2017. Odborný výklad na mieste obhliadky bol aj v sprievode generálneho dodávateľa investičného projektu, kde im boli podrobne prezentované aj výsledky realizovaných skúšok stavebných a technologických častí. Zástupcovia NJF a DR NJF vyjadrili s priebehom realizovaných prác a technickým riešením nových kapacít skladovania VJP vysokú mieru spokojnosti. Projekt totiž zohľadňuje najnovšie požiadavky a skúseností v danej oblasti, spĺňa požiadavky na vyššiu mieru seizmickej odolnosti nových stavebných a technologických konštrukcií, využíva pasívne prvky zabezpečujúce odvod tepla a v čo najväčšej miere využíva existujúce transportno-technologické zariadenia a systémy prevádzkované v existujúcej časti Medziskladu vyhoretého jadrového paliva (MSVP).

Zástupcovia NJF sa pred fyzickou obhliadkou oboznámili s historickým vývojom činností v oblasti nakladania s VJP od uvedenia jadrového zariadenia MSVP do prevádzky vo februári 1988 až po súčasnosť. Podrobne sa zaujímali o aktuálny stav v oblasti nakladania s VJP v súčasnosti zabezpečovaný aj projektom rozšírenia skladovacích kapacít (v 1.etape o 10 115 ks VJP), o stav zaplnenia skladovacích kapacít v MSVP a prognózu zapĺňania v závislosti od produkcie VJP pri uvažovanej šesťdesiatročnej prevádzke blokov jadrových elektrární v Slovenskej republike.

 

< Späť