Zástupkyňa generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a vedúca odboru jadrovej bezpečnosti a ochrany MAAE Lydie Evrard navštívila 19. júna 2024 spoločnosť JAVYS, a. s. Odborné pracovné stretnutie bolo primárne zamerané na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 (JE V1) v Jaslovských Bohuniciach. Po úvodnej prezentácii a po oboznámení sa s poslaním a činnosťami spoločnosti a projektami vyraďovania JE V1 si prezrela priestory strojovne a hlavného výrobného bloku vyraďovanej elektrárne. Sprevádzali ju Juraj Rovný z MAAE, predsedníčka Úradu jadrového dozoru (ÚJD SR) Marta Žiaková a inšpektori z ÚJD SR.

Za zástupkyňu generálneho riaditeľa a vedúcu odboru jadrovej bezpečnosti a ochrany MAAE ste boli vymenovaná 1. apríla 2021. Ako za uplynulé tri roky hodnotíte spoluprácu s JAVYS, ktorá je jedným zo šiestich spolupracujúcich centier s MAAE na svete?

Spolupráca so spoločnosťou JAVYS bola veľmi hodnotná. MAAE určila JAVYS ako jedno zo spolupracujúcich centier na podporu členských štátov MAAE pri vyraďovaní jadrových zariadení a nakladaní s rádioaktívnym odpadom. Táto spolupráca je prínosom pre celé medzinárodné spoločenstvo. Mnohé z našich členských štátov môžu čerpať zo skúseností JAVYS a ako som sa dnes dozvedela, tento prenos poznatkov a skúseností už prebieha prostredníctvom spolupráce JAVYS s Bulharskom a ďalšími krajinami. MAAE aktívne uľahčuje a podporuje takéto projekty spolupráce s cieľom podeliť sa o osvedčené postupy a jedinečné poznatky získané spoločnosťou JAVYS. Počas svojej návštevy som mala možnosť poďakovať sa vedeniu spoločnosti JAVYS a sprevádzajúcim odborníkom za ich podporu a spoluprácu pri našich medzinárodných aktivitách súvisiacich s vyraďovaním a nakladaním s odpadom.

Dnes ste si boli pozrieť stav vyraďovania JE V1 priamo na mieste. Aký obraz si beriete od nás so sebou?

Moja dnešná návšteva na lokalite vyraďovanej JE V1 ma presvedčila o tom, že krajiny schopné bezpečne prevádzkovať jadrové zariadenia dokážu realizovať aj dobre riadené projekty vyraďovania. JE V1 slúži ako vynikajúci príklad, ktorý dokazuje, že vyraďovanie jadrovej elektrárne je reálne a zvládnuteľné. Okrem toho, skúsenosti získané pri vyraďovaní jadrovej elektrárne V1 potvrdzujú, že množstvo rádioaktívneho odpadu, ktoré vzniká počas tohto procesu, môže byť pri využití vhodnej technológie a kvalifikovaného personálu minimálne a môže sa s ním bezpečne nakladať.

V minulosti ste riadili Ministerstvo životného prostredia v parížskom regióne. Dnes pracujete v oblasti jadrovej energetiky. Ako by sme mohli presvedčiť zástupcov zelených organizácií, že jadrová energetika je bezpečná a môže vzhľadom na svoju bezemisnosť byť pre planétu prospešná?

Namiesto rozdeľovania spoločnosti na "zelené organizácie" a ostatné by sme mali uznať, že bezpečnosť, ktorá sa zameriava na ochranu ľudí a životného prostredia, zostáva spoločným cieľom. Každá krajina je autonómna pri výbere svojho energetického mixu, ale hľadisko bezpečnosti musí mať najvyššiu prioritu. Jadrová energia predstavuje jeden z nákladovo najefektívnejších spôsobov dekarbonizácie výroby elektrickej energie. Mojím trvalým záväzkom ako vedúcej odboru jadrovej bezpečnosti a ochrany MAAE je pomáhať našim členským štátom bezpečne a spoľahlivo prevádzkovať ich jadrové zariadenia a prispievať tak k udržateľnej a bezemisnej energetickej budúcnosti.

Mnohí odporcovia jadra argumentujú záťažou zo vznikajúceho odpadu. Ale vy ste boli aj vedúcou oddelenia úradu pre odpad, vyraďovanie, zariadenia na palivový cyklus, výskumné zariadenia a sanáciu kontaminovanej pôdy. Zaoberali ste sa otázkami radiačnej ochrany a jadrovej bezpečnosti. Na ministerstve energetiky ste viedli národný plán nakladania s rádioaktívnymi materiálmi a odpadom. Môžete sa pokúsiť vysvetliť laickej verejnosti, že spoločnosť JAVYS pracuje tak, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú zvládnutý zadný palivový cyklus?

Mojou úlohou ako zástupkyne generálneho riaditeľa MAAE nie je posudzovanie konkrétnych spoločností, akou je napr. spoločnosť JAVYS. Vysvetlím našu rolu v širšom kontexte. Zodpovednosť za posúdenie činností spoločnosti JAVYS nesie príslušný národný dozorný orgán. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby sa všetky činnosti vykonávali bezpečne, s minimálnym vplyvom na ľudí a životné prostredie. Na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu Úrad jadrového dozoru (ÚJD SR), ktorý je dozorným orgánom v oblasti jadrovej bezpečnosti. ÚJD SR intenzívne spolupracuje s MAAE a aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných partnerských previerkach hodnotenia bezpečnosti, v rámci ktorých sa nezávisle posudzujú rámce dozorných orgánov, prevádzková bezpečnosť a činnosti zadnej časti palivového cyklu. Bohatá história Slovenska v oblasti jadrovej energetiky mu umožňuje zdieľať cenné odborné poznatky z vyraďovania jadrových zariadení s inými krajinami.

Koordinovali ste záťažové testy v zariadeniach palivového cyklu po havárii vo Fukušime Daiči. V čom Vás obohatila táto mimoriadna skúsenosť?

Počas svojej kariéry som zastávala rôzne pozície, ktoré boli pre mňa jedinečnou skúsenosťou. Vykonanie doplňujúceho hodnotenia bezpečnosti francúzskych jadrových zariadení po havárii v elektrárni Fukušima Daiči v súlade so záťažovými testami Európskej únie bolo veľmi náročné. Zahŕňalo na mieru šité opätovné posúdenie bezpečnosti v mnohých jadrových zariadeniach, pričom išlo naozaj o mimoriadne úsilie. Okrem jadrových elektrární boli súčasťou aj iné typy zariadení, najmä zariadenia palivového cyklu a výskumné zariadenia. Pri pohľade späť možno skonštatovať, že toto úsilie výrazne zlepšilo postupy v oblasti jadrovej bezpečnosti a poskytlo cenné skúsenosti pre celé odvetvie.

„Ďakujem Vám za túto fascinujúcu návštevu a za takúto príležitosť, pri ktorej som mala možnosť priamo na lokalite vidieť činnosti súvisiace s vyraďovaním. Veľmi si cením najmä jedinečnú návštevu reaktorovej šachty. Prajem Vám veľa úspechov pri pokračovaní vyraďovania efektívnym a bezpečným spôsobom“, vyjadrila sa do pamätnej knihy zástupkyňa generálneho riaditeľa MAAE.

 

< Späť