www.energia.sk

http://www.energia.sk/tema/jadrova-energia/slovensku-schvalili-vsetky-ziadosti-o-granty-na-vyradovanie-bohunic/13718/

Na minulotýždňovom stretnutí v Londýne Európska komisia i ďalší prispievatelia na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 Bohunice ocenili dosiahnutý pokrok v súlade so schváleným harmonogramom. Vyraďovanie sa má ukončiť v roku 2025. Odsúhlasené boli aj grantové dohody pre nové projekty v celkovej hodnote 78 miliónov eur.

V dňoch 26. a 27. júna 2014 sa na pôde Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v Londýne uskutočnilo stretnutie Riadiaceho výboru Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia Bohuníc na Slovensku (BIDSF) a Zhromaždenie prispievateľov BIDSF. Prítomní boli aj predstavitelia spoločnosti JAVYS, ktorá má projekt odstavenia a vyraďovania dvoch blokov elektrárne V1 na starosti, zástupcovia spoločnosti SEPS a zástupcovia ministerstva hospodárstva.

„Ministerstvo hodnotí pokrok vo vyraďovaní veľmi pozitívne, čo konštatovala na zasadnutí Zhromaždenia prispievateľov aj Európska komisia ako aj ostatní donori do fondu BIDSF,“ uviedol pre portál energia.sk hovorca rezortu Stanislav Jurikovič.

Predmetom stretnutia bolo informovať prispievateľov o stave a vývoji vyraďovania Jadrovej elektrárne V1 (JE V1), ktoré postupuje v súlade so schváleným harmonogramom. Zástupcovia spoločnosti JAVYS prezentovali dosiahnutý licenčný a technický progres v činnostiach vyraďovania JE V1.

„V oblasti licencovania bolo prezentované získanie Záverečného stanoviska MŽP SR pre proces EIA pre 2. etapu vyraďovania JE V1 a predloženie žiadosti o vydanie povolenia na 2. etapu vyraďovania JE V1 na Úrade jadrového dozoru SR. Z činností realizácie 1. etapy vyraďovania JE V1 bol prezentovaný plynulý priebeh demontážnych prác technologických zariadení strojovne JE V1, demontážne a demolačné činnosti vybraných vonkajších objektov,“ vysvetlila pre portál hovorkyňa spoločnosti JAVYS Agáta Staneková.

Štátny tajomník MH SR Dušan Petrík na stretnutí zdôraznil, že v rámci celého procesu Slovensko postupuje podľa medzinárodných štandardov, čo priebežne ocenila aj EK a EP v rámci pravidelných procesov monitorovania. Prítomný zástupca Rakúska podľa slov ministerstva ocenil pokrok Slovenska vo vyraďovaní ako aj náš celkový prístup v rámci informovanosti a vzájomnej spolupráce.

Prvá etapa vrcholí, pripravuje sa druhá

Vyraďovanie JE V1 sa v súčasnosti nachádza sa v I. etape, v ktorej prebiehajú okrem iného aj demolačné práce strojovne a vedľajších budov.

Hovorkyňa spoločnosti JAVYS, a.s. uviedla, že momentálne akceleruje práce na demontáži a demolácii neaktívnych zariadení a objektov v rámci 1. etapy vyraďovania JE V1 a pripravuje úvodné projekty pre demontáž zariadení primárneho okruhu (napr.: Demontáž izolácií v kontrolovanom pásme, Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu, Dekontaminácia bazénov skladovania a ďalších kontaminovaných nádrží JE V1) tak, aby po získaní povolenia pre 2. (záverečnú) etapu vyraďovania blokov od ÚJD bola zabezpečená kontinuita procesu v zmysle prijatej Stratégie vyraďovania s cieľom ukončiť vyraďovanie JE V1 v roku 2025.

Fond podporil aj rozvoj sústavy a úspory energie

Na základe Rámcovej zmluvy medzi SR a EBRD sa prostriedky z BIDSF poskytovali na projekty jadrové, ktoré priamo súvisia s vyraďovaním JE V1, ako aj  na nejadrové projekty, ktoré sú zamerané na zmiernenie negatívnych dosahov odstavenia elektrárne na energetický sektor.

Hovorca ministerstva hospodárstva poukázal na to, že v oblasti nejadrových projektov sa realizovali najmä projekty prenosovej sústavy, ďalej projekty Úverovej linky na podporu rozvoja energetickej efektívnosti (SLOVSEFF I a II) a tiež Pilotný projekt energetickej efektívnosti  vo verejných budovách. V súčasnosti však už nie je možné čerpať finančné prostriedky na nejadrové projekty.

V rámci rokovaní o viacročnom rozpočte EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 získalo Slovensko, (rovnako ako Bulharsko a Litva) ďalšiu finančnú pomoc na vyraďovanie jadrových zariadení, a to vo výške 225 mil. eur. Predmetné nariadenie Rady bolo prijaté 13. decembra 2013.

Všetky žiadosti plne schválené

Na rokovaniach v Londýne slovenská strana požiadala o ďalšiu alokáciu finančných prostriedkov.

„Stretnutie hodnotíme ako mimoriadne úspešné, keďže všetky aktuálne predkladané projekty (žiadosti o grant) Slovenskej republiky na vyraďovanie JE V1 boli spracované na vysokej odbornej úrovni, úspešne odprezentované, argumentačne zdôvodnené a vo svojom výsledku boli všetky žiadosti o grantovanie schválené na Zhromaždení prispievateľov v plnom rozsahu,“ podčiarkla Agáta Staneková.

Hovorkyňa spoločnosti JAVYS poukázala na to, že Zhromaždenie prispievateľov minulý týždeň schválilo grantové dohody pre nové projekty v celkovej hodnote 78 miliónov eur. Zaviedla sa tiež schvaľovacia procedúra na realokáciu prostriedkov na práve realizované projekty spracovania historických odpadov a dekontaminácie primárneho okruhu podľa aktuálnych potrieb.

Súvislosti

V rámci rokovaní o pristúpení do Európskej únie sa Slovensko zaviazalo odstaviť dva bloky jadrovej elektrárne V1 v Bohuniciach. Elektráreň V1 oficiálne ukončila svoju prevádzku 20. júla 2011.

Ako kompenzácia zo strany EÚ vznikol Medzinárodný fond pre podporu odstavenia blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (BIDSF) s cieľom spolufinancovať vyraďovacie práce. Jej správcom je Európska banka pre obnovu a rozvoj. Okrem EÚ ako celku sú donormi aj jednotlivé európske štáty, napr. Dánsko, Francúzsko, Írsko či Švajčiarsko. V období 1999 – 2013 činil príspevok EÚ na odstávku JE V1 sumu 613 mil. eur.

Financovanie projektov vyraďovania zo zdrojov BIDSF sa realizuje na základe grantových dohôd, v ktorých sú uvedené rámcové definície rozsahu projektov a stanovené granty pre ich financovanie. Ku koncu roku 2013 mala spoločnosť JAVYS s EBRD uzavretých 22 grantových dohôd pre financovanie projektov vyraďovania JE V1 zo zdrojov fondu BIDSF v celkovej sume takmer 361 mil. eur.

© energia.sk

< Späť