Vo štvrtok večer, 22. 2. 2007 sa začalo aktívne vyskúšanie technologického zariadenia Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (FS KRAO). v lokalite Mochovce. Prevádzkovateľom je Jadrová vyraďovacia spoločnosť,a.s. a je určené na spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (RAO), ktoré vznikajú pri prevádzke jadrovej elektrárne Mochovce.

Kapacita FS KRAO umožňuje spracovanie kvapalných RAO zo všetkých štyroch blokov EMO. Upravené a spracované RAO fixované vo vláknobetónových kontajneroch budú prepravované na konečné uloženie do Republikového úložiska nízko a stredne aktívnych RAO v Mochovciach, ktoré je v prevádzke od roku 2001. Výstavba technologického zariadenia FS KRAO sa začala v roku 2004, ešte v rámci akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne (SE, a.s.). Počas privatizácie SE, a.s., sa zariadenie FS KRAO v rámci vyčlenenia vybraných jadrových aktív v roku 2006 stalo súčasťou novovzniknutej Jadrovej vyraďovacej spoločnosti, a.s. (JAVYS), vykonáva všetky činnosti spojené s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom v Slovenskej republike. Investícia približne za miliardu korún pokryje potreby 1. aj 2. bloku elektrárne Mochovce, kapacitne je však pripravená aj na odpad, ktorý bude vznikať v 3. a 4. bloku po ich dostavbe a spustení.

Základnou technológiou spracovania kvapalných RAO je spracovanie rádioaktívnych koncentrátov, vysýtených sorbentov a kalov do bitumenovej matrice do 200 l sudov, ktoré sú po umiestnení do vláknobetónových kontajnerov zaliate cementovou zálievkou. Na zálievku bude použitý koncentrát, zahustený na odparke.

V rámci spúšťacích prác na technologickom zariadení FS KRAO v auguste 2006 bolo realizované neaktívne komplexné vyskúšanie systému. Nasledovalo odstránenie závad v stavebnej a technologickej časti, úprava technológie, skúšky funkčnosti jednotlivých systémov a zariadení. Po ich realizácii a vydokladovaní pripravenosti systémov k aktívnemu komplexnému vyskúšaniu zariadenia zo strany dodávateľa stavby VUJE, a.s., dňa 20. 2. 2007 Úrad jadrového dozoru SR povolil začať aktívne skúšky FS KRAO.

V rámci programu aktívneho komplexného vyskúšania zariadenia bude realizované prečerpávanie rádioaktívnych koncentrátov, sorbentov a kalov z nádrží v budove aktívnych pomocných prevádzok elektrárne Mochovce na spracovateľské linky technologického zariadenia FS KRAO. Po spustení hospodárstva vykurovacej pary a odvodu kondenzátu pary bude nasledovať stáčanie bitúmenu do zásobnej nádrže a skúšky dusíkového hospodárstva. Po náhreve bitumenu a príprave rádioaktívneho kvapalného koncentrátu bude realizované prečerpanie bitumenu do prevádzkovej nádrže, úprava pH koncentrátu a spustenie okruhu chladiacej vody a vzduchotechniky. Nasledovať bude nábeh zariadenia filmovej rotorovej odparky, dávkovanie bitumenu a rádioaktívneho kvapalného koncentrátu, ktorý bude fixovaný do 200 l oceľových sudov.

Počas fixácie budú odoberané vzorky bitumenového produktu na kontrolu obsahu fixovaných RAO, vylúhovateľnosť a ostatné fyzikálno-chemické vlastnosti. Po zaplnení a uzatvorení suda bude vykonaná radiačná kontrola, pričom všetky namerané údaje budú zaznamenané v sprievodnom liste RAO suda. Sudy sa následne vložia do vláknobetónového kontajnera a budú zaliate zmesou zahusteného koncentrátu, vápenného hydrátu a cementu. Finálnym produktom spracovania kvapalných RAO je zaplnený vlaknobetónový kontajner určený na uloženie v Republikovom úložisku nízko a stredne aktívnych RAO v Mochovciach. Pred uložením kontajnera v úložisku sa vykonáva jeho kontrola, či spĺňa kritériá na trvalé uloženie. Všetky údaje sú zaznamenávané v sprievodnom liste kontajnera, ktorý tvorí základný dokument pre archiváciu dát o RAO ukladaných v Republikovom úložisku.

Plynné výpuste sú po prečistení vypúšťané priamo do ovzdušia cez ventilačný komín EMO. Sekundárne kvapalné odpady sú prečerpane späť do EMO a po prečistení sú vypustené do životného prostredia, ale celkové výpustné limity schválené pre lokalitu EMO sa tým nezvýšia.

 

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

Pre viac informácií o zariadení FS KRAO kliknite tu.

< Späť