Podľa schválenej riadnej účtovnej závierky Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS), hospodárske výsledky výrazne prekročili očakávania a plán na rok 2007. Spoločnosť vykázala za rok 2007 tržby a výnosy v objeme 9 712 981 tis. Sk, zisk spoločnosti dosiahol 385 604 tis. Sk po zdanení a objem dividend predstavuje 144 602 tis. Sk.

Jediným akcionárom JAVYS, a.s. je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, preto celý objem dividend poputuje do štátneho rozpočtu.

V súlade s generálnym prístupom Ministerstva hospodárstva, akcionár rozhodol o nevyplatení tantiém pre členov predstavenstva a dozornej rady, napriek výraznému prekročeniu plánovaného zisku.

Tržby a výnosy spoločnosti zabezpečilo niekoľko zdrojov, najmä tržby z predaja elektrickej energie z druhého reaktora JE V1 Slovenským elektrárňam, ďalej tržby za služby za nakladanie a likvidáciu rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva zo Slovenských elektrární, blokov V2 a z elektrárne v Mochovciach.
K významným zdrojom financovania patrili aj dotácie Národného jadrového fondu na činnosti vyraďovania JE A1 a granty Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) na projekty BIDSF súvisiace s prípravou vyraďovania JE V1.

Popri prekročení plánovaného zisku spoločnosť JAVYS, a.s. v minulom roku napĺňala aj svoje strategické ciele, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany obyvateľstva a životného prostredia pred dôsledkami využívania jadrovej energie. Pre všetky jadrové zariadenia, ktoré prevádzkuje spoločnosť JAVYS, bol rok 2007 z hľadiska prevádzky úspešný. Súčasťou aktivít spoločnosti je dodržiavanie maximálneho štandardu jadrovej bezpečnosti a pozitívneho prístupu k ochrane životného prostredia.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť