Na stretnutí premiérov Slovenska a Českej republiky, v piatok v Bratislave, sa čelní predstavitelia obidvoch štátov venovali aj téme vytvorenia spoločného podniku na výstavbu nového jadrového zdroja. Pre výstavbu bola určená lokalita Jaslovských Bohuníc. Majoritným akcionárom v podniku bude štátna akciová spoločnosť JAVYS, ktorá pôsobí v lokalite Jaslovských Bohuníc od svojho vzniku v roku 2006, 49% akcií pripadne na základe rozhodnutia vlády SR spoločnosti ČEZ.

JAVYS, si plní svoje povinnosti voči obyvateľom regiónu nielen v súlade s platným zákonmi, predpismi a rozhodnutiami daňových orgánov SR, ale aj nad ich rámec. Spoločnosť mala v minulom roku povinnosť zaplatiť obciam vo svojom okolí viac ako 128.000.000 bývalých slovenských korún. Aktuálne zostáva zaplatiť ešte cca 32.000.000 Sk. Jedná sa o kombináciu dane z nehnuteľností a dane za jadrové zariadenia. V roku 2007 bolo obciam vyplatených viac ako 160.000.000 Sk.

Napríklad obec Jaslovské Bohunice získava ročne viac ako 80.000.000 Sk, len vo forme dane z nehnuteľností. Za posledné tri roky dostali Bohunice spolu celkom 237.000.000 Sk. Pri obci s necelými dvomi tisícmi obyvateľov to predstavuje 118.500 Sk na každého obyvateľa. Obec maximálne využíva zákonné možnosti a na základe príslušného Všeobecne záväzného nariadenia vyrubuje daň z nehnuteľností vo výške zákonného maxima, t.j. 100-násobku jej základnej sadzby.

JAVYS nad rámec svojich povinností podporuje aj ďalšie aktivity obyvateľov a samosprávy. V minulom roku nasmeroval viac ako 70 peňažných darov rôznym subjektom v regióne. Tieto prostriedky sú primárne určené na aktivity spojené s ochranou zdravia a života obyvateľov, ako aj s ochranou životného prostredia v oblasti a skvalitnením života. Je však na samosprávach, akým spôsobom tieto prostriedky využívajú.

Na druhej strane je potrebné uviesť, že pôsobenie spoločnosti JAVYS nepredstavuje pre jej okolie bezpečnostné riziko. Medzinárodné nezávislé organizácie, ako napr. MAAE so sídlom vo Viedni, WENRA ako aj dozorný orgán Úrad jadrového dozoru Slovenskej Republiky, hodnotia činnosť spoločnosti pozitívne a bez nedostatkov s vysokým štandardom dosiahnutej jadrovej bezpečnosti.

JAVYS je rovnako zodpovedný aj za vyraďovanie jadrových zariadení. Prostriedky z Medzinárodného fondu na vyraďovanie jadrovej elektrárne V-1 „BIDSF" čerpá v zmysle odsúhlaseného harmonogramu a v súlade s účelom, pre ktorý bol tento fond zriadený. JAVYS nemôže a ani nebude meniť pravidlá, podľa ktorých sú prostriedky čerpané, a ktoré boli nadstavené na obdobie dvadsiatich rokov.
Podľa generálneho riaditeľa Jána Valka má JAVYS zodpovednosť za plnenie nielen dnešných potrieb, ale aj budúcich záväzkov súvisiacich s jadrovou energetikou. Keby sme sa riadili okamžitými požiadavkami predstaviteľov regiónu na čerpanie fondov európskej únie, ktoré nie vždy zohľadňujú aj budúcnosť, porušili by sme zákonné predpisy a stanovené pravidlá a to v žiadnom prípade nemôžeme urobiť. Primárnym cieľom je a bude zabezpečiť čerpanie prostriedkov euro fondov čo najefektívnejším spôsobom s dôrazom na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti. Jadrová bezpečnosť bola, je a pre nás vždy bude na prvom mieste.

Taký istý prístup a zákonmi stanovené pravidlá platia pre čerpanie prostriedkov z Národného jadrového fondu.

Spoločnosť JAVYS je presvedčená, že obyvatelia regiónu vnímajú pôsobenie firmy pozitívne. Dôkazom je reprezentatívny kvantitatívny výskum, ktorý v okolí Jaslovských Bohuníc zrealizovala agentúra Markant. Z výskumu vyšlo, že takmer 60% obyvateľov je za postavenie novej jadrovej elektrárne v ich regióne. 77% obyvateľov regiónu je za rovnaké a väčšie využívanie jadrovej energie na Slovensku v budúcnosti a rovnaké percento má dôveru k zabezpečeniu jadrových elektrární na Slovensku.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť