Zodpovedná bude Jadrová a vyraďovacia spoločnosť.

Na dnešnom rokovaní schválila Vláda SR uznesenie k „Návrhu postupu pre nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v Slovenskej republike“, ktorý na rokovanie predložil minister hospodárstva. Návrh bol iniciatívne pripravený Ministerstvom hospodárstva SR, spoločnosťou JAVYS, a.s. a ďalšími partnermi. Svojím aktívnym prístupom sa zaslúžili o riešenie špecifickej problematiky, ktorú od roku 1993 na Slovensku doteraz nikto systémovo a komplexne nedoriešil.

Na realizáciu navrhovaného postupu je potrebné urobiť viacero opatrení. Ministrovi hospodárstva vláda uložila úlohu, aby v spolupráci so spoločnosťou JAVYS, a.s. zabezpečili vybudovanie nejadrového zariadenia na dlhodobé skladovanie a nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi (ďalej už len IRAO) a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi (ďalej už len ZRAM). IRAO tvoria predovšetkým rádioaktívne materiály pochádzajúce z nemocníc a laboratórií. ZRAM predstavujú rôzne zadržané rádioaktívne materiály, často ilegálneho charakteru.

V tejto súvislosti uložila vláda ministrovi hospodárstva aj úlohu vypracovať návrh novely zákona o jadrovom fonde č.238/2006 Z. z. a predsedníčke Úradu jadrového dozoru bolo uložené vypracovať novelu Atómového zákona č. 541/2004 Z. z.

Vzhľadom k obsiahlosti celej problematiky bude navrhovaný systém nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a materiálmi plne funkčný až po uskutočnení zmeny spomenutých legislatívnych predpisov a po vybudovaní zariadenia na preberanie a dlhodobé skladovanie IRAO a ZRAM, čo sa odhaduje na roky 2010 až 2011.

V súčasnej praxi je v rámci platnej legislatívy proces nakladania s uvedenými druhmi rádioaktívnych odpadov a materiálov zabezpečený s dôrazom na maximálnu ochranu životného prostredia a bezpečnosť pri nakladaní s nimi. Spoločnosť JAVYS napriek absencii komplexného systematického riešenia pristupuje k súvisiacim úlohám na základe poverenia od MH SR nad rámec svojich legislatívnych povinností.

 

História
Potreba prijať predložený Návrh postupu pre nakladanie s IRAO a ZRAM v Slovenskej republike vyplynula z nutnosti riešiť historické problémy súvisiace ešte s rozdelením ČSFR. Spoločné úložisko rádioaktívneho odpadu zostalo po rozdelení v roku 1993 na území Českej republiky.

Krátko po rozdelení ČSFR bol v roku 1994 vytvorený národný systém nakladania s IRAO a s rádioaktívnym odpadom z jadrových zariadení. V roku 1995 bol systém doplnený o spôsob nakladania so zadržaným, predovšetkým nelegálnym, rádioaktívnym odpadom (ZRAM). Od roku 1997, na základe uznesenia vlády č. 537/1997, niesla zodpovednosť za nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi spoločnosť Slovenské elektrárne a.s. - odštepný závod Vyraďovanie jadrovo-energetických zariadení. Táto organizácia bola predchodcom spoločnosti JAVYS, a.s.

Legislatívny rámec nakladania s rádioaktívnymi odpadmi však nie je doteraz úplne doriešený. Rovnako nebol dostatočne zosúladený s technickými možnosťami kvôli absenciu hlbinného úložiska. Nie je tiež optimálne nastavené financovanie spomínaných procesov. Napríklad súčasný spôsob financovania nakladania s IRAO (z nemocníc, laboratórií a pod.) cez špeciálny účet na Ministerstve zdravotníctva SR neposkytuje dostatočné záruky pre nakladanie s IRAO.

Napriek spomínaným skutočnostiam je v súčasnej praxi plne zabezpečená maximálna ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri nakladaní s uvedenými druhmi rádioaktívnych materiálov. Spoločnosť JAVYS aktuálne pristupuje k súvisiacim úlohám nad rámec svojich legislatívnych povinností.

Navrhované opatrenia
Medzi základné kroky riešenia nakladania s rádioaktívnymi materiálmi IRAO a ZRAM patrí vybudovanie nejadrového zariadenia na dlhodobé skladovanie IRAO a ZRAM, ktoré sa nemôžu uložiť v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.

Ďalším z krokov je zrušenie špeciálneho účtu Ministerstva Zdravotníctva a prevedenie jeho prostriedkov na špeciálny novozriadený podúčet Národného jadrového fondu. Na tento podúčet budú vkladať finančnú zábezpeku subjekty, ktorí žiadajú o vydanie povolenia na dovoz vysokoaktívneho žiariča alebo uzatvoreného žiariča.

V prípade vysokoaktívneho žiariča stanoví výšku finančnej zábezpeky JAVYS, ako oprávnená organizácia. Zábezpeka zahrňuje všetky náklady spojené s celým procesom nakladania s nepoužívaným žiaričom od momentu prevzatia oprávnenou organizáciou. V prípade uzatvorených žiaričov je zábezpeka stanovená vo výške nadobúdacej ceny žiariča, pokiaľ JAVYS neustanoví inak.

Z podúčtu bude Národný jadrový fond hradiť nakladanie s rádioaktívnymi žiaričmi oprávnenej organizácii, spoločnosti JAVYS. JAVYS je oprávnený fakturovať úplné náklady spojené so zberom, triedením a ich dlhodobým skladovaním. V prípade, že žiarič bude odovzdaný výrobcovi, bude majiteľovi žiariča vrátená z podúčtu Národného jadrového fondu príslušná čiastka.

Na návrhu sa na základe iniciatívy MH SR podieľali predovšetkým odborníci spoločnosti JAVYS, a.s., Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Národného jadrového fondu, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Financovanie opatrení
V oblasti legislatívy je potrebné vykonať také zmeny, aby všetky činnosti súvisiace s IRAO a ZRAM boli spoľahlivo finančne zabezpečené.

Finančné zabezpečenie zberu, triedenia, prepravy, skladovania a všetkých ďalších činností spojených s IRAO je na pôvodcovi IRAO. Obdobné náklady spojené so ZRAM sú hradené z prostriedkov Národného jadrového fondu.

Výstavba nejadrového zariadenia zameraného predovšetkým na dlhodobé skladovanie IRAO a ZRAM bude financovaná z prostriedkov oprávnenej organizácie, spoločnosti JAVYS. Náklady na výstavbu budú premietnuté do kalkulácií cien za nakladanie s IRAO a ZRAM pre ich pôvodcov, resp. držiteľov.

Schválený návrh predstavuje komplexný, všestranne akceptovateľný a optimálny spôsob riešenia problematiky IRAO a ZRAM v Slovenskej republike.

 

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť