V stredu 14. novembra 2012 bolo v priestore JAVYS, a.s. lokalita J. Bohunice a v obvode železničnej stanice Siladice vykonané súčinnostné havarijné cvičenie pri preprave rádioaktívnych materiálov (RM) „ATLAS 2012“. JAVYS zorganizoval cvičenie ako plnenie požiadaviek Zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a Vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.

Cvičenie bolo zamerané na nehodu a nebezpečenstvo vzniku havárie pri preprave vyhoretého jadrového paliva (VJP) po tratiach ŽSR. Do cvičenia sa zapojili Železnice SR – stredisková ŽST Trnava, Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s., Ministerstvo vnútra SR – Policajný zbor (Útvar osobitného určenia, odbor poriadkovej a železničnej polície), HaZZ, ObÚ Trnava – odbor CO a KR, KS IZS Trnava, Centrum havarijnej odozvy ÚJD SR a útvar vedúceho hygienika MDVRR SR.
Podľa dvoch scenárov sa precvičili činnosti zúčastnených subjektov pri zdravotnej indispozícii členov sprevádzajúceho personálu a pri sabotáži spôsobenej bránením prejazdu vlaku.
Inšpekčnú činnosť vykonávali odborní pracovníci Útvaru vedúceho hygienika MDVRR SR. Zamerali sa na splnenie hlavných cieľov, medzi ktoré patrili preverenie činností personálu držiteľa povolenia na prepravu RM, prevádzkovateľa dráhy a dopravcu, precvičenie súčinnosti a spolupráce medzi organizáciou havarijnej odozvy JAVYS, a.s., ŽSR, ZSSK CARGO, PZ. Pracovníci Úradu jadrového dozoru SR sa zúčastnili ako pozorovatelia.
Celkovo cvičilo 67 osôb a 42 bolo hodnotiteľov a pozorovateľov.

Predstavitelia všetkých zúčastnených zložiek vyhodnotili toto cvičenie ako vysoko efektívne, ciele cvičenia boli splnené, najväčší význam malo praktické precvičenie si aktivít pri simulovaných udalostiach. „Všetky zúčastnené zložky preukázali v priebehu cvičenia profesionálny výkon, odbornú a teoretickú zdatnosť“ , povedala RNDr. Darina Páleniková, MPH z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Ing. Dobroslav Dobák, EUR ING
hovorca

Fotogaléria na stiahnutie
  

< Späť