Spoločnosť JAVYS získala 13. decembra 2012 medzinárodne uznávané certifikáty podľa noriem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001, ktoré jej udelila certifikačná spoločnosť Det Norske Veritas.

Certifikáty potvrdzujú, že procesné riadenie manažérskych systémov v oblasti kvality, environmentálneho manažérstva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v JAVYS spĺňa vysoké kritériá a požiadavky medzinárodných noriem.

Dlhodobým zámerom spoločnosti JAVYS je prezentovať sa ako dôveryhodná spoločnosť, ktorá vykonáva na vysokej kvalitatívnej úrovni činnosti súvisiace s vyraďovaním jadrových zariadení, nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.

Certifikačný proces znamenal celkovú revíziu dovtedy uplatneného integrovaného systému manažérstva. Cieľom bolo nastaviť integrovaný manažérsky systém tak, aby spĺňal najnovšie požiadavky medzinárodných noriem, príslušných bezpečnostných noriem Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu - MAAE a v neposlednom rade aj legislatívy SR.

Udelenie certifikátov potvrdzuje správnosť smerovania JAVYS-u k upevňovaniu jeho postavenia na národnom aj medzinárodnom trhu a k celkovému lepšiemu  vnímaniu spoločnosti JAVYS verejnosťou. Uplatnený procesný model zosúladil procesné riadenie s procesným prístupom, s možnosťou jeho inovácie v prípade organizačných alebo technologických zmien resp. zmien v predmete podnikania  spoločnosti.

Získanie certifikátov vypovedá o tom, že spoločnosť funguje a realizuje svoje poslanie v súlade s medzinárodne uznávanými normami, neustále pracuje na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb.

JAVYS bude aj naďalej pod neustálym dohľadom certifikačného orgánu a v zmysle pravidiel o certifikácii bude spôsob riadenia manažérskych systémov pravidelne komplexne preverený.

Ing. Dobroslav Dobák, EUR ING
hovorca

< Späť