Zástupca Slovenska bude dva roky predsedať Zmluve o CPD pri Jadrovej energetickej agentúre OECD (OECD-NEA) v Paríži. Nominant spoločnosti JAVYS, a. s., bol zvolený jednomyseľne.

Na 36. zasadnutí Správnej rady Zmluvy o výmene vedecko-technických informácii o projektoch vyraďovania jadrových zariadení („Zmluva o CPD“), ktoré sa konalo dňa 14. – 15. novembra 2017 v Paríži, bola na základe kandidatúry za predsedu Správnej rady jednomyseľne zvolená spoločnosť JAVYS. Vo funkcii predsedu „Zmluvy o CDP“ bude JAVYS, a. s., zastupovať JUDr. Martin Macášek, manažér pre vyraďovanie jadrových zariadení, a to počas nasledujúcich dvoch rokov (do novembra 2019).
Zvolenie spoločnosti JAVYS za predsedu správnej rady Zmluvy o CPD je prejavom uznania medzinárodnej komunity k vyspelosti programov vyraďovania jadrových zariadení realizovaných spoločnosťou JAVYS, a. s., a vysokej úrovne odbornosti jej zamestnancov, vykonávajúcich tieto práce.

Zmluva o CPD zriadená pri Jadrovej energetickej agentúre OECD (OECD-NEA) v Paríži, je jedinou celosvetovou platformou, ktorá združuje výlučne organizácie priamo vyraďujúce jadrové zariadenia. Cieľom jej činnosti je slobodná a otvorená výmena vedecko-technických poznatkov získaných v rámci vyraďovania jadrových zariadení. Počas jej doterajšej 32 ročnej histórie prispela výraznou mierou k celosvetovému zvyšovaniu bezpečnosti a efektívnosti prác pri vyraďovaní jadrových zariadení, so súbežným znižovaním celkových nákladov. K ich dosahovaniu prispieva otvorená výmena skúseností, čo umožňuje jednotlivým členom využívanie aktuálnych poznatkov zo všetkých ostatných projektov vyraďovania. Tieto skúsenosti prispievajú k výraznej úspore času, nákladov, radiačných dávok, výskumu a vývoja, ktoré by inak boli potrebné na ich individuálne znovuobjavovanie.

Zmluva o CPD má 27 členov z celého sveta, ktorí implementujú 71 projektov vyraďovania jadrových zariadení. Je nepretržite používaná a priebežne dopĺňaná od roku 1985, čo predstavuje unikátny súbor najaktuálnejších poznatkov vo vyraďovaní, ktorý je pozitívne vnímaný a plne akceptovaný všetkými medzinárodnými organizáciami.
Zmluva o CPD pôsobí v rámci Výboru OECD-NEA pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi (RWMC/Radioactive Waste Management Commmittee) a má silné väzby na jej pracovnú skupinu pre vyraďovanie a demontáž (WPDD/Working Party on Decommissioning and Dismantling).

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR nezastupiteľné činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR pričom pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca
 

< Späť