Spoločnosť JAVYS, a. s., má v stredoeurópskom regióne významné postavenie a svojím zodpovedným a kompetentným zabezpečovaním činností v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia je rešpektovaným partnerom aj pre zahraničné spoločnosti.
Vzhľadom na špecifický predmet zamerania má spoločnosť JAVYS, a. s., na Slovensku relevantne vymedzený okruh zákazníkov, a preto spoločnosť realizuje a rozvíja aj aktivity smerujúce k získaniu nových komerčných príležitostí účasťou v medzinárodných tendroch zameraných na oblasť poskytovania konzultantských služieb.

Za ostatných sedemnásť mesiacov JAVYS, a. s., uzatvorila so zahraničnými partnermi štyri zmluvy na poskytovanie konzultačných služieb v celkovej hodnote takmer 830 000 €.

Spoločnosť si svojimi podnikateľskými aktivitami zvyšuje finančnú prosperitu a zachováva ekonomickú stabilitu.

Prehľad kontraktov realizovaných v rokoch 2017 a 2018:

  • Pre Irak, ako člen Nemecko – slovenského konzorcia, realizuje projekt „Štúdia realizovateľnosti, základný návrh a konštrukčný návrh úložiska rádioaktívnych odpadov.“
    Cieľom prác je vypracovanie projektovej a bezpečnostnej dokumentácie potrebnej k výstavbe úložiska rádioaktívnych odpadov.
  • Svoje dlhoročné skúsenosti z prevádzkovania technologických liniek slúžiacich na spracovanie rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s., využíva v projekte „Technický dizajn a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre modernizáciu zariadení na spracovanie rádioaktívnych odpadov – jadrová elektráreň Kozloduj v Bulharsku“ , financovanom EBRD pre bulharskú štátnu spoločnosť. JAVYS, a. s., je v tomto projekte členom konzorcia spoločne so Španielmi a Bulharmi.
  • Pre chorvátsky jadrový fond vypracovala JAVYS, a. s., štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom a inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom.
  • V súčasnosti je JAVYS, a. s., členom úspešného medzinárodného zoskupenia spoločností a inštitúcií z Veľkej Británie, Poľska a Slovenska, ktoré je pred podpisom zmluvy na realizáciu projektu financovanom Európskou komisiou, „Posilňovanie kapacít v manažmente chemických, biologických a rádioaktívnych odpadov“ pre krajiny Kaukazu (Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan), Moldavsko, Ukrajinu a päť krajín Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Srbsko, Čierna Hora).


Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca 

< Späť