Európske jadrové fórum je jedným z najprestížnejších politicko - odborných fór zameraných na jadrovú energetiku a jeho cieľom je podpora zodpovedného prístupu k problematike jadrovej energetiky, jadrovej bezpečnosti a posilňovanie systému záruk proti zneužitiu jadrových materiálov. ENEF každoročne organizujú striedavo Slovensko a Česko spoločne s Európskou komisiou, tohtoročné fórum sa konalo v Bratislave.

Témami 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) boli Udržanie kritickej úrovne expertných znalostí v oblasti jadrovej energetiky v Európe a Malé modulárne reaktory – perspektíva pre EÚ a svet.

Slovensko aj Česko počas konferencie ENEF deklarovali záujem pokračovať vo využívaní jadrovej energie a minister hospodárstva SR Peter Žiga k tejto téme uviedol: „Jadro je jednou z energií, ktorá je súčasťou nášho energetického mixu a jadrovú energiu považujeme za bezemisnú." Český minister priemyslu a obchodu Tomáš Hüner dodal: „Jadrová energetika bude musieť o svoje miesto na slnku bojovať. Bezpochyby, jadro by malo mať svoje miesto."

Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa v rámci fóra kriticky vyjadril k dostavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, eurokomisár pre vznik Energetickej únie Maroš Šefčovič oblasti hľadania riešení v problematike novej pracovnej sily v jadrovom odvetví: „Dnes máme 500 tisíc ľudí, ktorí v tomto sektore pracujú. Predpokladá sa, že z rôznych dôvodov budeme do roku 2030 potrebovať 150 tisíc nových jadrových expertov.“ Zároveň upozornil, že najdôležitejšou témou stále zostáva bezpečnosť jadrových zariadení v krajinách EÚ a tiež predĺženie životnosti jadrových elektrární.

Na konferencii nechýbali ani témy týkajúce sa bezpečnosti prevádzkovania jadrových zariadení, ochrany životného prostredia, či záverečnej časti jadrovej energetiky. 

Na Slovensku zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., (JAVYS), pričom Slovensk o má ako jedna z mála členských krajín Európskej únie komplexne vybudovanú infraštruktúru vo všetkých oblastiach jadrovej energetiky, teda aj jej záverečnej časti. Finálnou etapou v činnostiach komplexného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom (VJP) a rádioaktívnymi odpadmi (RAO) je vybudovanie hlbinného úložiska pre uloženie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov. Slovensko má záujem v procese vývoja a budovania hlbinného úložiska o výmenu skúseností a zároveň spoluprácu v oblasti vývoja, výskumu, geologického prieskumu a komunikácie s verejnosťou s Českou republikou, čo umožní optimalizáciu celého procesu a jeho zefektívnenie z pohľadu ekonomickej a časovej náročnosti. Česká republika zároveň dlhodobo úzko spolupracuje aj s fínskou spoločnosťou, ktorá v súčasnosti testuje prevádzku hlbinného úložiska vo Fínsku a Slovensko má záujem aj o informácie a výsledky výskumov fínskych expertov.

Preto počas konferencie ENEF podpísali najvyšší predstavitelia JAVYS a Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) za prítomnosti zástupcu akcionára (MH SR) a členov predstavenstva spoločnosti JAVYS Memorandum o porozumení (MoP). Jeho cieľom je dosiahnutie spoločného regionálneho postupu založenom na kvalifikovanom výskume pre maximálnu optimalizáciu nákladov spojených s prvou fázou budovania hlbinného úložiska.

14. ročník konferencie ENEF sa bude konať v roku 2019 v Prahe.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca 

< Späť