Spoločnosť JAVYS, a. s., realizovala v prvom polroku roku 2018 šesť prepráv vyhoretého jadrového paliva (VJP) a podieľala sa na troch prepravách čerstvého jadrového paliva (ČJP).

Spoločnosť JAVYS, a. s., realizovala v prvom polroku 2018 šesť prepráv vyhoretého jadrového paliva (VJP) z reaktorových blokov SE, a. s., pričom všetky kazety VJP boli bezpečne prepravené a umiestnené v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva (MSVP) JAVYS, a. s. Išlo o prepravu VJP z 3. bloku JE V2, zo 4. bloku JE V2 (Jaslovské Bohunice) a z 1. bloku JE EMO (Mochovce). Aktuálna skladovacia kapacita MSVP je zaplnená na 88,30 %.

Transport a skladovanie vyhoretého jadrového paliva je jednou z hlavných činností spoločnosti JAVYS, a. s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom Medziskladu vyhoretého jadrového paliva a držiteľom legislatívou a nadväzujúcimi predpismi stanovených povolení dozorných orgánov a disponuje odborným personálom a technickými prostriedkami potrebnými na výkon tejto činnosti. Pri všetkých prepravách VJP boli dodržané podmienky platných povolení na manipuláciu a prepravu vyhoreného jadrového paliva vydaných Úradom jadrového dozoru SR a inšpektori tohto úradu a ďalších dozorných orgánov vykonávali nad prepravami priamy dozor. Prepravy sa zrealizovali v súčinnosti so zložkami ministerstiev hospodárstva, dopravy a vnútra. Okrem toho sa spoločnosť JAVYS, a. s., v prvom polroku 2018 podieľala na troch prepravách čerstvého jadrového paliva do prevádzkovaných reaktorových blokov SE, a. s. Pre 1. blok JE EMO realizovala jednu prepravu a po jednej preprave pre 3. a 4. blok JE EBO.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca 

< Späť