Spoločnosť JAVYS, a. s., zhodnotila v prvom polroku 2018 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 z vyraďovaného materiálu viac ako 826 ton druhotných surovín.

V rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 vrátila naša spoločnosť v prvom polroku 2018 do recyklačného procesu 826 ton druhotných surovín. Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva materiálov, minimalizácia tvorby odpadov a ochrana životného prostredia je jedným z cieľov spoločnosti JAVYS, a. s.  Z celkového objemu druhotných surovín tvorili v prvom polroku 2018 najväčší objem suroviny na báze železa, a to viac ako 801 ton.
Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., recyklačným procesom získala sa opätovne investovali do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 prostriedkov EBOR.

 

Prehľad materiálov odovzdaných na recykláciu a ich objemov v prvom polroku 2018 

január-jún 2018

druhotné suroviny na báze

železa

nerez

obsah hliníka viac ako 99,5%

ostatný hliník

obsah medi viac ako 99,5%

ostatná meď viackomponentný materiál

Spolu

(ton)

 

SPOLU (t)

 801,49

0,58

6,98

0,98

1,10

15,16

826,29

 

Odpady, ktoré potenciálne môžu ohroziť niektorú zo zložiek životného prostredia sú dočasne skladované v technologicky zabezpečených priestoroch tak, aby sa predišlo ich negatívnym vplyvom na okolité prostredie, prípadné ohrozenie života a zdravia ľudí, majetku a životného prostredia. Tie, ktoré možno vrátiť do recyklačného procesu spoločnosť JAVYS, a. s., zhodnocuje.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca 

< Späť