V prvom polroku 2018 nebol v spoločnosti JAVYS, a. s., zaznamenaný žiaden požiar ani registrovaný pracovný úraz.

Spoločnosť JAVYS, a. s., v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi pokračuje v roku 2018 v pozitívnom trende predchádzajúceho obdobia. V prvom polroku 2018 nebol v spoločnosti zaznamenaný žiaden pracovný úraz, nevyskytla sa žiadna choroba z povolania a nebol evidovaný žiadny požiar.
Prevencia úrazov a chorôb z povolania na rizikových pracoviskách bola zabezpečená kontrolnou činnosťou a prideľovaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle vypracovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku.

Jedným z hlavných ukazovateľov, ktorý poskytuje o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v spoločnosti ucelený obraz je ukazovateľ pracovnej úrazovosti. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je hlavnou úlohou zisťovať ohrozenia a nebezpečenstvá, monitorovať zistené skutočnosti a v čo najväčšej miere ich eliminovať. Za účelom skvalitnenia pracovných podmienok a zefektívnenia produktivity a kvality práce spoločnosť kladie na systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci veľký dôraz. Najmä na preventívne opatrenia, pravidelné hodnotenia stavu BOZP a zapájanie sa zamestnancov do systému.

Jadrová bezpečnosť

V prvom polroku 2018 boli pre všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce splnené všetky požiadavky legislatívy Slovenskej republiky a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť.
Inšpektori Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) vykonali počas prvého polroka 2018 v JAVYS, a. s., 25 inšpekcií, ktoré boli zamerané na:

  • preverenie činností súvisiacich s nakladaním s rádioaktívnym odpadom,
  • kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri vyraďovaní jadrových zariadení,
  • kontrolu súvisiacu so zabezpečením spoľahlivej činnosti zariadení fyzickej ochrany,
  • kontrolu v oblasti havarijnej pripravenosti,
  • a kontrolu súladu realizácie projektov zmien a dokumentácie jadrových zariadení.


Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a ÚJD SR vykonali v JAVYS, a. s., jednu inšpekciu zameranú na kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca 

< Späť