Pravidelné celoareálové havarijné cvičenie „VŔBA 2018“ v lokalite jadrovoenergetického komplexu JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach splnilo zákonné požiadavky.

V areáli spoločnosti JAVYS, a. s., a JESS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach sa uskutočnilo dňa 26. septembra 2018 pravidelné celoareálové havarijné cvičenie „VŔBA 2018“.

Cieľom cvičenia bolo preverenie organizácie havarijnej odozvy, ako aj postupov pre identifikáciu, klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu následkov simulovaných udalostí. Napríklad simulovaný blackout na niektorých jadrových zariadeniach v dôsledku poruchy napájania a následného požiaru dieselgenerátora alebo environmentálna udalosť, kedy dôjde k vytečeniu nafty pri jej prečerpávaní do dažďovej kanalizácie.

Počas cvičenia sa preveruje aj funkčnosť informačných tokov medzi účastníkmi celoareálového havarijného cvičenia s predstaviteľmi samosprávy, správnosť definovaných ochranných opatrení, bezpečnostnej a záchrannej služby, či súčinnosti s externými zložkami (ÚJD SR, ÚVZ SR, MH SR, MV SR, MZ SR, a pod.).

Celoareálové havarijné cvičenie sa začalo podľa plánovaného harmonogramu a zúčastnilo sa ňom 639 osôb. Začalo sa dvojminútovým spustením sirén kolísavým tónom o 9,55 hod. a uskutočnilo sa podľa plánovaného technického scenára a časového harmonogramu. Skončilo sa o 11,40 hod. spustením sirén dvojminútovým stálym tónom.

Inšpektori z Úradu jadrového dozoru a Úradu verejného zdravotníctva v rámci vyhodnotenia cvičenia bezprostredne po jeho skončení uviedli, že pravidelné cvičenie splnilo zákonné požiadavky. Pozorovatelia aj inšpektori boli prítomní na zhromaždiskách, v krytoch a taktiež aj pri simulovanej environmentálnej udalosti.

Celoareálové havarijné  cvičenie sa koná každoročne v súlade so zákonom NR SR 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, vyhláškou ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. a schváleným harmonogramom havarijných cvičení pre daný rok. O plánovanom cvičení boli prostredníctvom verejnoprávnych médií včas informovaní občania a písomne aj starostovia okolitých obcí.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca 

< Späť