Búranie chladiacich veží jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach trvalo presne 272 pracovných dní, a to od 2. októbra 2017 do 1. októbra 2018. Posledný kus štvrtej veže padol k zemi 1. októbra 2018 o 13.30 hodine.
Demolácia chladiacich veží bola po celý čas sledovaná priamo na mieste v rámci pravidelných inšpekcií lokalitného inšpektora Úradu jadrového dozoru (ÚJD SR). Okrem toho si na práce počas búrania chladiacich veží posvietili inšpektori ÚJD SR ešte trikrát v rámci plánovaných kontrol.
V roku 2017 boli inšpektori ÚJD SR na obhliadke veží a na inšpekcii zameranej na kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti, požiadaviek dozoru pri vyraďovaní jadrového zariadenia JE V1 z prevádzky a pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania.
V roku 2018 kontrolovali inšpektori ÚJD stav búracích prác „Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1 v areáli JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice, dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri vyraďovaní jadrového zariadenia JE V1 z prevádzky a pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania“. Ani pri jednej z inšpekcií neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrola zo zahraničia.

Zahraniční inšpektori vykonali v spoločnosti JAVYS, a. s., kontrolu 8. októbra 2018. Inšpekciu vykonali štyria inšpektori. Jeden zástupca MAAE Viedeň, jeden zástupca Euratom Luxemburg a dvaja zástupcovia ÚJD SR.
Inšpekcia MAAE, Euratom a ÚJD SR v lokalite Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach bola zameraná na evidenciu jadrových materiálov v novovybudovanom Zariadení pre nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi (napríklad z nemocníc a vedeckých pracovísk) a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi (napríklad neznámeho pôvodu alebo z trestnej činnosti).
Inšpektori v hale skladovania vizuálne skontrolovali materiály pozostávajúce z ochranných puzdier pre rádioaktívne žiariče a preverili súlad parametrov s parametrami, deklarovanými v evidenčnej dokumentácii. Počas inšpekcie neboli zistené žiadne nedostatky.
Evidencia jadrových materiálov podlieha prísnym medzinárodným predpisom a je dôsledne kontrolovaná aj medzinárodnými inštitúciami.

Výsledky inšpekcií potvrdzujú, že všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce spĺňajú požiadavky a dôsledné dodržiavanie legislatívy Slovenskej republiky, medzinárodnej legislatívy a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť.
(V prvom polroku 2018 vykonali inšpektori Úradu jadrového dozoru 25 inšpekcií a inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a ÚJD SR jednu inšpekciu.)


Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca 

< Späť