Spoločnosť JAVYS, a. s., pokračuje vo vyraďovaní odstavenej jadrovej elektrárne (JE) V1 už v primárnom okruhu, v marci prepravila prvý 145 tonový parogenerátor. Tento náročný proces sa realizoval v čase monitorovacej misie Európskej komisie, ktorú viedol riaditeľ DG ENERGY Massimo Garribba.

Počas marca boli realizované transporty dvoch, z celkovo dvanástich parogenerátorov, ktoré bude potrebné prepraviť z JE V1. Váha jedného je 145 ton, dĺžka  11,8 m  a  vnútorný priemer 3 210 mm. Proces prepravy parogenerátora z vyradenej JE sa konal po prvýkrát v histórii Slovenska. Parogenerátory boli prepravované na špeciálnom zariadení do bývalej strojovne JE V1, kde bude zriadené pracovisko na ich fragmentáciu (fragmentácia – rozporcovanie). 

 „Zástupcovia spoločnosti JAVYS, a. s., ktorá je zodpovedná za vyraďovanie, ma po príchode do Jaslovských Bohuníc privítali so skvelou správou o odstránení prvého parogenerátora z primárneho okruhu. Toto je kľúčovým krokom v samotnej demontáži reaktorov a rád by som teda využil túto príležitosť a zagratuloval spoločnosti JAVYS, a. s., ako aj Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR)“, uviedol Massimo Garribba, riaditeľ pre jadrovú energiu, bezpečnosť a ITER Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku.

Slovensko dnes nie je jednou krajinou, ktorá realizuje tento náročný proces. Programy vyraďovania vznikli v súvislosti s rokovaniami o pristúpení Slovenska, Bulharska a Litvy do Európskej únie (EÚ), v rámci ktorých sa krajiny zaviazali ukončiť prevádzku a následne vyradiť jadrové reaktory sovietskeho typu. Programy vyraďovania dostávajú od začiatku procesu značnú finančnú podporu z Európskej únie, ktorej cieľom je zmiernenie finančnej záťaže.

 „Vyraďovanie jadrových zariadení sa realizuje vo viacerých členských krajinách EÚ, potrebný je však ďalší pokrok. Do dnešného dňa bol úplne vyradený len obmedzený počet reaktorov. V tejto súvislosti patrí Európskou úniou spolufinancovaný program vyraďovania reaktorov JE V1 Jaslovské Bohunice na Slovensku k najpokročilejším v Európe a má ambície byť vzorovým a prvým príkladom úplnej demontáže a uvoľnenia lokality pre tento špecifický typ reaktora (ruský dizajn VVER),“  ocenil aktivity spoločnosti JAVYS, a. s.,  M. Garribba.

V čase unikátneho procesu prepravy prvého parogenerátora Slovensko organizovalo paralelne tiež tripartitný seminár zameraný na vzájomnú výmenu poznatkov medzi programami vyraďovania Bohunice, Kozloduj a Ignalina. Semináre na túto tému sa realizujú od roku 2015, vždy na pôde jedného z vyraďovaných zariadení. Tento rok sa seminára zúčastnili nielen zástupcovia spoločností zodpovedajúcich za vyraďovanie jadrových zariadení, ale tiež zástupcovia Európskej komisie, programový koordinátor Ministerstvo hospodárstva SR, implementačné orgány Programu Bohunice – Európska banka pre obnovu a rozvoj a Slovenská inovačná a energetická agentúra; zástupcovia Národného jadrového fondu, Úradu jadrového dozoru SR, Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a Spoločného výskumného centra Európskej komisie.

„Toto nie je prvýkrát, čo som navštívil lokalitu v Bohuniciach. Naše monitorovacie misie v uplynulých rokoch preukázali významný pokrok. Potvrdili tiež, že s podporou zdrojov Európskej komisie a pod jej dohľadom Slovenská republika nastavila proces, ktorý je účinný, s efektívnymi nástrojmi na maximalizáciu šancí, aby sa tento program stal príkladom hodným nasledovania aj pre ostatné činnosti vyraďovania a v konečnom dôsledku aj príbehom s úspešným koncom. Splnenie konečného termínu v roku 2025 je náročnou výzvou“, uzavrel výsledky návštevy Slovenska M. Garriba.

„Som naozaj hrdý na všetky slová chvály od zástupcu EK a účastníkov seminára, ktoré sa spoločnosti JAVYS dostali za  progres v procese vyraďovania, pretože viem, aké neľahké úlohy sú za nami, ale aj pred nami. Ako generálneho riaditeľa JAVYS ma nesmierne teší, že je Slovensko označované ako krajina hodná nasledovania v procese vyraďovania jadrových elektrární,“ uviedol  Vladimír Švigár, generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s.

Medziprogramové šírenie skúseností prináša Európskej únii najväčšiu pridanú hodnotu, pretože prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti a ochrane životného prostredia. Aj preto je do budúcnosti hlavným cieľom rozvíjanie kontaktov a šírenie  "lessons learnt". A to tak v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, ako aj v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom, a tým postupné vytváranie synergie medzi členskými štátmi.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia. Dôležitým cieľom spoločnosti je v rámci vyraďovania JE V1 a A1 aj environmentálna obnova lokality.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť