Prevádzka a vyraďovanie jadrových zariadení spoločnosti JAVYS, a. s., boli podľa hodnotenia súboru prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti v prvom polroku 2019 bezpečné a spoľahlivé.

V prvom polroku 2019 boli všetky technologické zariadenia spoločnosti JAVYS, a. s., prevádzkované v súlade s predpísanými Limitmi a podmienkami pre bezpečnú prevádzku, pričom sa na jadrových zariadeniach nevyskytla žiadna udalosť podliehajúca hláseniu dozorným orgánom. Spoločnosť pritom venuje pozornosť aj udalostiam menšieho bezpečnostného významu a ich analýzou a prijímaním nápravných opatrení  predchádza vzniku bezpečnostne významných prevádzkových udalostí.
V oblasti bezpečnosti pri práci nebol v prvom polroku 2019 registrovaný žiaden pracovný úraz zamestnancov JAVYS, a. s., a v oblasti požiarnej ochrany nebol v jadrových zariadeniach JAVYS, a. s., zaznamenaný žiadny požiar. V rámci prípravy zložiek organizácie havarijnej odozvy sa v jadrových zariadeniach JAVYS, a. s., uskutočnilo 232 školení, nácvikov a cvičení odborných jednotiek civilnej ochrany.

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR vydal pre JAVYS, a. s., 34 rozhodnutí a inšpektori ÚJD SR vykonali 26 inšpekcií, ktoré boli prioritne zamerané, napr.:
  • na kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti,
  • na činnosti súvisiace s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi (RAO),
  • procesy súvisiace s ukladaním RAO do Republikového úložiska,
  • na dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri preprave RAO a jadrových materiálov.
Inšpektori ÚJD SR, MAAE a Euratom vykonali v 1. polroku 2019 v JAVYS, a. s., jednu inšpekciu zameranú na evidenciu a kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva.
V oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi JAVYS, a. s., okrem iných činností uložila  na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov 176 vláknobetónových kontajnerov so spracovaným a následne upraveným RAO. Výsledky hodnotenia bezpečnosti za prvý polrok 2019 sú porovnateľné s inými jadrovými zariadeniami v Európe a potvrdzujú odbornú a profesionálnu prácu obslužného a riadiaceho personálu. 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

 

< Späť