Spoločnosť JAVYS, a. s., uzatvorila hospodárenie roku 2019 so ziskom vo výške 4,605 mil. €, čo predstavuje medziročný nárast o 18,3% (v roku 2018 bol vykázaný zisk vo výške 3,893 mil. €). Oproti roku 2018 zaznamenala spoločnosť JAVYS, a. s., nárast tržieb a výnosov za nakladanie s RAO, VJP a IRAO s pôvodom v SR o 5,8 %, nárast tržieb z konzultačných projektov a projektov nakladania s IRAO a RAO v rámci EÚ o 18,5 % a nárast tržieb a výnosov z ostatných prevádzkových činností o 8,1 %.

Významnou zmenou oproti roku 2018 bolo legislatívne zriadenie nového podúčtu NJF na vyraďovanie jadrových zariadení iných ako jadrových zariadení na výrobu elektriny, čo v prípade JAVYS, a. s., v roku 2019 zmenilo postupy účtovania prevádzkových nákladov a účtovania pohľadávok a rezerv na budúce náklady.

V r. 2019 JAVYS, a. s., odviedla na účet NJF podľa Nariadenia vlády SR č.22/2019 Z. z., §2, ods. (3) celkovo 4,365 mil. €, z toho sumu 1,091 mil. € z prevádzkových nákladov a 3,274 mil. € z vlastného kumulačného fondu.

Za rok 2019 zaplatila spoločnosť JAVYS, a. s., daň z príjmov vo výške 2,910 mil. € a v roku 2019 odviedla do štátneho rozpočtu dividendy v celkovej výške 4,960 mil. € (oproti sume v rozpočte verejnej správy na rok 2019 vo výške 2,032 mil. €).

Hospodárenie spoločnosti bolo za rok 2019 stabilizované a bez mimoriadnych udalostí, ktoré by mali významný negatívny vplyv na hospodárske výsledky spoločnosti v roku 2019. V roku 2019 bol zaznamenaný postupný nárast nákladov na energie, osobných nákladov a nákladov na dane, poplatky a odvodové povinnosti. K tomu, aby si JAVYS, a. s., udržala minimálne súčasnú úroveň hospodárskych výsledkov je nutné pokračovať v rozvoji aktivít so ziskovou prirážkou, vrátane komerčných činností v rámci EÚ, vzhľadom na obmedzenú kapacitu slovenského trhu. JAVYS, a. s., vykonáva takéto komerčné činnosti ako doplnkové činností s cieľom maximálneho možného využitia voľných disponibilných spracovateľských kapacít. K úspešnému vykonávaniu týchto činností sú do budúcnosti nevyhnutné priaznivé podmienky v oblasti legislatívy, povoľovacích procesov a akceptácie verejnosti.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť