Spoločnosť JAVYS, a. s., uskutočnila v prvom polroku 2020 za prísnych bezpečnostných opatrení šesť prepráv jadrového paliva.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., realizovala v prvom polroku 2020 za prísnych bezpečnostných opatrení dve prepravy vyhoretého jadrového paliva (VJP) do Medziskladu vyhoretého jadrového paliva JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach. VJP pochádzalo zo 4.bloku jadrovej elektrárne V2 SE a. s., v Jaslovských Bohuniciach.

Preprava vyhoretých palivových článkov umiestnených v špeciálnych kontajneroch železničnou cestou podlieha prísnej kontrole a musí spĺňať podmienky platných povolení na manipuláciu a prepravu vyhoretého jadrového paliva, vydaných Úradom jadrového dozoru SR. Inšpektori tohto úradu a ďalších dozorných orgánov vykonávajú nad prepravou priamy dozor.

Transport a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom je jednou z najdôležitejších činností, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., vykonáva. Je držiteľom potrebných povolení dozorných orgánov, disponuje odborným personálom a prostriedkami potrebnými na výkon týchto činnosti, ktorú realizuje s maximálnym ohľadom na životné prostredie a pri zachovaní vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti.

V prvom polroku 2020 spoločnosť JAVYS, a. s., realizovala aj činnosti v rámci 4 prepráv čerstvého jadrového paliva (ČJP):

pre 1.blok JE EM                     1 preprava

pre 3.blok JE EBO                   1 preprava

pre 4.blok JE EBO                   1 preprava

presun ČJP z EBO do EMO:      1 preprava

  

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť