V areáli spoločností JAVYS, a. s. a JESS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach sa dňa 23. septembra 2020 konalo pravidelné celoareálové havarijné cvičenie „DUB 2020“.
Cieľom cvičenia bolo preverenie postupov pre klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu simulovaných udalostí na jadrových zariadeniach, funkčnosť varovného a vyrozumievacieho systému, preverenie časových limitov, či funkčnosť technických prostriedkov.
Súčasťou simulovaného cvičenia bolo precvičenie reakcie na narušenie fyzickej ochrany jadrového zariadenia.V mieste udalosti zasahovali zložky PZ SR, bezpečnostná služba a hasičský útvar. Druhou simulovanou udalosťou bola úplná strata napájania vlastnej spotreby JZ JE V1, ktorú spôsobil úder blesku do časti rozvodovej siete elektrického napájania. Treťou simulovanou udalosťou bol pád zásobníka, keď počas transportnej manipulácie s VJP došlo po opotrebovaní nosného lana záchytu k uvoľneniu lana a následnému pádu  zásobníka z výšky 4,5 m na dno bazéna. 
Počas všetkých simulovaných udalostí na území JZ JAVYS, a. s., boli okamžite v rámci cvičenia prijaté protiradiačné, protichemické opatrenia a bezpečnostné opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov a ochranu životného prostredia. Aj počas tohtoročného havarijného cvičenia bola preverená funkčnosť informačných tokov medzi účastníkmi celoareálového havarijného cvičenia s predstaviteľmi samosprávy, správnosť definovaných ochranných opatrení, bezpečnostnej a záchrannej služby, či súčinnosti s externými zložkami (ÚJD SR, ÚVZ SR, MH SR, MV SR, MZ SR, Polícia SR a pod.).
Celoareálové havarijné cvičenie sa začalo podľa plánovaného harmonogramu o 8,00 hod. simulovanými udalosťami a pokračovalo udalosťou 2. stupňa dvojminútovým spustením vonkajších sirén kolísavým tónom.
Na havarijnom cvičení „DUB 2020“ zúčastnilo 779 osôb a uskutočnilo sa podľa plánovaného technologického scenára a časového harmonogramu. Skončilo spustením sirén dvojminútovým stálym tónom. Inšpektori z Úradu jadrového dozoru, v rámci vyhodnotenia cvičenia bezprostredne po jeho skončení uviedli, že pravidelné cvičenie splnilo zákonné požiadavky. Pozorovatelia aj inšpektori boli prítomní na zhromaždiskách, v krytoch a pri všetkých simulovaných udalostiach.
Celoareálové havarijné  cvičenie sa koná každoročne v súlade so zákonom NR SR 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, vyhláškou ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. a schváleným harmonogramom havarijných cvičení pre daný rok. O plánovanom cvičení boli prostredníctvom verejnoprávnych médií včas informovaní občania a písomne aj starostovia okolitých obcí.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť