Jadrová bezpečnosť je pod drobnohľadom medzinárodných kontrolných orgánov aj v čase pandémie COVID 19, na Slovensko opäť prišli zahraniční inšpektori. Zaujímali ich jadrové materiály, žiadne nedostatky na Slovensku nenašli.

Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosti (JAVYS) v ostatných dňoch opäť navštívili zahraniční inšpektori z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (ďalej MAAE) a EURATOM a v spolupráci s Úradom jadrového dozoru SR (ÚJD SR) sa zamerali na jadrové materiály. Konkrétne išlo o fyzickú inventarizáciu jadrových materiálov ako aj o verifikáciu projektových údajov v kontrolovaných zariadeniach a kontrolu postupu vyraďovania jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach.

Prvý deň inšpekcie bol venovaný kontrole postupu vyraďovania JE A1 a progresu, ktorý bol vo vyraďovaní elektrárne dosiahnutý od vykonania poslednej inšpekcie v roku 2019. Inšpektori preverili údaje o vyraďovaní, ktoré im boli poskytnuté priamo na mieste a prezreli si fyzicky aj vyraďované miestnosti a technológie. Súčasne, s pomocou meracích prístrojov overili prítomnosť jadrových materiálov v reaktorovej sále JE A1 a preverili súlad parametrov s parametrami deklarovanými v evidenčnej dokumentácii.

Po úvodnej kontrole nasledovala inšpekcia vyhoretého jadrového paliva (VJP) a ďalších jadrových materiálov skladovaných v jadrovom zariadení Medzisklad vyhoretého jadrového paliva. Súčasťou inšpekcie bola aj oblasť stanovenia postupov pre implementáciu záruk na jadrové materiály v pripravovanom novom zariadení pre skladovanie vyhoretého jadrového paliva – tzv. Suchom sklade VJP.

Posledný deň inšpekcie bol zameraný na jadrovú elektráreň V1, nakoľko boli od poslednej inšpekcie MAAE a Euratom z jadrovej elektrárne V1 odstránené všetky zostávajúce jadrové materiály a v roku 2020 bola ukončená aj evidencia jadrových materiálov v tomto jadrovom zariadení. Inšpektori preto overili deklarovaný stav JE V1 a neprítomnosť jadrových materiálov v JE V1. Súčasne absolvovali prehliadku vyraďovaných technológií.

Počas štyroch inšpekčne náročných dní neboli zistené nedostatky v evidenčnej dokumentácii, ani na mieste a ani v jednej z kontrolovaných oblastí. Evidencia jadrových materiálov podlieha prísnym medzinárodným predpisom a je dôsledne kontrolovaná vyššie uvedenými medzinárodnými inštitúciami.

Výsledky inšpekcií opäť potvrdili, že všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce spĺňajú všetky predpísané požiadavky a dôsledné dodržiavanie legislatívy Slovenskej republiky, medzinárodnej legislatívy a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť