Spoločnosť JAVYS uskutočnila v prvom polroku 2021 dve prepravy vyhoretého jadrového paliva, zabezpečovala dve prepravy čerstvého jadrového paliva a uskutočnila štyri záchyty rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu.

V prvom polroku 2021 spoločnosť JAVYS, a. s., uskutočnila 2 prepravy vyhoretého jadrového paliva (VJP) zo IV. bloku jadrovej elektrárne EBO do jadrového zariadenia Medzisklad vyhoretého jadrového paliva JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach.

Okrem toho zabezpečovala spoločnosť JAVYS, a. s., činnosti technickej a havarijnej skupiny pri realizácii 2 prepráv čerstvého jadrového paliva (ČJP) od producenta ČJP do SE, a. s., pričom jedna preprava bola realizovaná formou letecko-cestnej prepravy ČJP pre I. blok JE EMO a druhá formou železničnej prepravy pre III. a IV. blok JE EBO.

Transport čerstvého a skladovanie vyhoretého jadrového paliva patria medzi činnosti, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., vykonáva, pretože je držiteľom potrebných povolení dozorných orgánov, disponuje odborným personálom a prostriedkami potrebnými na výkon týchto činnosti, ktorú realizuje s maximálnym ohľadom na životné prostredie a pri zachovaní vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti.

V rámci činností zabezpečovaných spoločnosťou v oblasti záchytov Rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu (RMNP) naša spoločnosť uskutočnila 4 záchyty (RMNP) na území SR. Išlo o tri prípady záchytov častí pružín poľnohospodárskej techniky v spoločnostiach zabezpečujúcich zber druhotných surovín v spoločnosti SCRAPMET SLOVAKIA s. r. o., v Kendiciach, v spoločnosti ŽP EKO QELET v Hliníku nad Hronom a v Železniarňach Podbrezová, a. s., kde zachytené súčiastky techniky boli kontaminované rádionuklidom 60Co (Kobalt). Jeden záchyt RMNP bol realizovaný na základe oznámenia nového vlastníka rodinného domu v Stupave, kde boli následne dohľadané sklené nádoby s chemickými zlúčeninami s obsahom prírodného uránu. 

Spoločnosť JAVYS, a. s., je oprávnenou organizáciou na nakladanie a manipuláciu s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu, nepoužívanými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi. Ich dohľadaním, spracovaním, uskladnením a inými súvisiacimi činnosťami chráni životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Záchyty RMNP sa realizujú v súčinnosti so zložkami Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva dopravy a výstavby a Ministerstva vnútra SR. Spoločnosť JAVYS zabezpečuje dohľadanie, identifikáciu a zdokumentovanie RMNP na mieste nahláseného výskytu. Zvyčajne sa nachádzajú v zberných surovinách alebo u spracovateľov železného šrotu. Po ich identifikácii a zdokumentovaní sa RMNP prepravia na ďalšie nakladanie do Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti. Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do RÚ RAO na ich uloženie, čím je zabezpečené ich definitívne odizolovanie od životného prostredia.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

< Späť