Prevádzka a vyraďovanie jadrových zariadení spoločnosti JAVYS, a. s., boli podľa hodnotenia prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti v 1. polroku 2021 bezpečné a spoľahlivé.

V  prvom polroku 2021 boli všetky technologické zariadenia spoločnosti JAVYS, a. s., prevádzkované v súlade s predpísanými Limitmi a podmienkami pre bezpečnú prevádzku, pričom sa na jadrových zariadeniach nevyskytla žiadna udalosť podliehajúca hláseniu dozorným orgánom. Spoločnosť pritom venuje pozornosť aj udalostiam menšieho bezpečnostného významu a ich analýzou a prijímaním nápravných opatrení predchádza vzniku bezpečnostne významných prevádzkových udalostí.

V oblasti bezpečnosti pri práci nebol v prvom polroku 2021 registrovaný žiaden pracovný úraz zamestnancov JAVYS, a. s., a v oblasti požiarnej ochrany nebol v jadrových zariadeniach JAVYS, a. s., zaznamenaný žiadny požiar.    

Kolektívna efektívna dávka pracovníkov všetkých jadrových zariadení JAVYS, a. s., a dodávateľov bola nízka, ani u jedného z pracovníkov nedošlo k prekročeniu autorizovaných ani interných limitov ožiarenia. Vplyv prevádzky jadrových zariadení JAVYS na okolité životné prostredie bol minimálny a pod hodnotami určenými dozornými orgánmi.

V rámci prípravy zložiek organizácie havarijnej odozvy sa v jadrových zariadeniach JAVYS, a. s., uskutočnilo 190 školení, nácvikov a cvičení odborných jednotiek civilnej ochrany.

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR vydal pre JAVYS, a. s., 30 rozhodnutí a inšpektori ÚJD SR vykonali 18 inšpekcií, ktoré boli prioritne zamerané, napr.: 

  • na kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti,
  • na činnosti súvisiace s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi (RAO),
  • na dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri preprave RAO a jadrových materiálov,
  • Inšpektori ÚJD SR, MAAE a Euratom vykonali v 1. polroku 2021 v JAVYS, a. s., jednu inšpekciu zameranú na evidenciu a kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva. 

V oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi JAVYS, a. s., okrem iných činností uložila na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov 103 vláknobetónových kontajnerov so spracovaným a následne upraveným RAO.  

Výsledky hodnotenia bezpečnosti za prvý polrok 2021 potvrdzujú odbornú a profesionálnu prácu obslužného a riadiaceho personálu.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

< Späť