Celoareálové havarijné cvičenie v spoločnosti JAVYS, a. s., splnilo zákonné požiadavky. Zúčastnilo sa na ňom 687 osôb.

V areáli spoločností JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach sa dňa 22. septembra 2021 konalo pravidelné celoareálové havarijné cvičenie.
    
Cieľom cvičenia bolo preverenie havarijnej odozvy, postupov pre klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu simulovaných udalostí na jadrových zariadeniach, funkčnosť varovného a vyrozumievacieho systému, preverenie časových limitov, či funkčnosť technických prostriedkov.
     
Simulovanou udalosťou na jadrovom zariadení bol zásah blesku do časti rozvodnej siete s následným zaplavením rozvodne. Simulovaná udalosť bola bez úniku rádioaktívnych médií. Ďalšou simulovanou udalosťou bola záchrana zavalenej osoby prostredníctvom lanovej techniky a jej následný transport.
 
Počas simulovanej udalosti na území JZ JAVYS, a. s., boli operatívne v rámci cvičenia prijaté bezpečnostné opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov a ochranu životného prostredia,  preverená bola funkčnosť informačných tokov medzi účastníkmi celoareálového havarijného cvičenia s predstaviteľmi samosprávy, správnosť definovaných ochranných opatrení, bezpečnostnej a záchrannej služby, či súčinnosť s externými zložkami (ÚJD SR, ÚVZ SR, MH SR, MV SR, MZ SR, Polícia SR a pod.).
  
Celoareálové havarijné cvičenie sa začalo podľa plánovaného harmonogramu o 8,00 hod. simulovanými udalosťami a pokračovalo udalosťou 2. stupňa dvojminútovým spustením vonkajších sirén kolísavým tónom.
    
Na havarijnom cvičení sa zúčastnilo 687 osôb a uskutočnilo sa podľa plánovaného technologického scenára a časového harmonogramu. Skončilo spustením sirén dvojminútovým stálym tónom o 11,08 hod. Inšpektori z Úradu jadrového dozoru, v rámci vyhodnotenia cvičenia bezprostredne po jeho skončení uviedli, že pravidelné cvičenie splnilo zákonné požiadavky. Pozorovatelia aj inšpektori boli prítomní na zhromaždiskách, pri krytoch počas registrácie a pri simulovaných udalostiach.
    
Celoareálové havarijné  cvičenie sa koná každoročne v súlade so zákonom NR SR 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, vyhláškou ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. a schváleným harmonogramom havarijných cvičení pre daný rok. O plánovanom cvičení boli prostredníctvom verejnoprávnych médií včas informovaní občania a písomne aj starostovia okolitých obcí.
 
Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť