Spoločnosť JAVYS, a. s., prevezme a spracuje historické nepoužívané rádioaktívne materiály. Nachádzajú sa najmä v zdravotníckych zariadeniach, vedeckých a výskumných pracoviskách, ale aj v školstve a v priemysle.

Spoločnosť JAVYS, a. s., na základe úlohy Ministerstva hospodárstva SR a po vzájomnej konzultácii a súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR, postupne prevezme v prvom polroku 2022 zo štátnych zdravotníckych zariadení historické nepoužívané rádioaktívne materiály, ktoré dlhodobo predstavujú rádioaktívnu záťaž. Následne ich odborne, bezpečne, spoľahlivo, ekonomicky efektívne, s dôrazom na radiačnú ochranu obyvateľstva a ochranu životného prostredia spracuje a uloží. Táto spoločensky mimoriadne dôležitá úloha a činnosť všetkých zainteresovaných subjektov má za cieľ predovšetkým zaistiť bezpečnosť a ochranu občanov, životného prostredia a znížiť riziko prípadného zneužitia alebo nelegálneho nakladania s týmito materiálmi.

Historické rádioaktívne materiály (IRAO – inštitucionálne rádioaktívne odpady), ktoré sú v súčasnosti dlhodobo skladované v niektorých zdravotníckych zariadeniach, výskumných ústavoch, rôznych zdravotníckych laboratóriách, vedeckých pracoviskách, v školstve a pod., na území celého Slovenska boli využívané napríklad pri liečbe a diagnostike predovšetkým onkologických pacientov alebo pri výskumných a vedeckých činnostiach. V prípade priemyslu ide zväčša o rôzne meracie prístroje.

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) počas ostatných mesiacov aktívne monitoroval množstvá, druhy, rádionuklidy a spôsob skladovania týchto nepoužívaných rádioaktívnych materiálov na celom území Slovenska, vrátane neštátnych zdravotníckych zariadení, iných štátnych inštitúcií, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a niektorých priemyselných prevádzok. Spätnú väzbu dostal ÚVZ SR od viac ako 90% oslovených subjektov s pozitívnym postojom k vzájomnej koordinácii a prísľubu súčinnosti v celom procese likvidácie historických rádioaktívnych materiálov, nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.


Richard Sulík, minister hospodárstva SR

"Pre rezort hospodárstva i mňa osobne je toto jednou z priorít roka 2022. Po diskusii so zástupcami ministerstva zdravotníctva a riaditeľmi nemocníc sa ukázalo ako nevyhnutné, aby sme sa v tejto veci začali angažovať. Rokmi nahromadený inštitucionálny rádioaktívny odpad nielen zahlcuje zariadenia, ale predstavuje nebezpečenstvo pre ľudí a životné prostredie, rovnako existuje riziko prípadného zneužitia či nelegálneho nakladania s týmito materiálmi."

 

Pavol Štuller, generálny riaditeľ JAVYS, a. s.

„Spoločnosť JAVYS, a. s., je na celý proces odborne a technologicky pripravená a náklady na likvidáciu historickej záťaže IRAO štátnych zdravotníckych zariadení bude v tejto fáze financovať z vlastných zdrojov. Harmonogram postupného odberu IRAO na základe podkladov ÚVZ SR, je naplánovaný na najbližšie týždne, následne by sa mala od 1. marca 2022 uskutočniť samotná realizácia odvozu a likvidácie odpadov. Pripravené sú personálne, transportné, monitorovacie, skladovacie, spracovateľské aj ukladacie kapacity spoločnosti JAVYS.“

V ďalších etapách je spoločnosť JAVYS, a. s., pripravená aj na prevzatie historických IRAO od neštátnych zdravotníckych zariadení, iných štátnych inštitúcií a ďalších subjektov z prostredia priemyslu, výskumu, školstva a obdobných prevádzok v Slovenskej republike.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

< Späť