V spoločnosti JAVYS, a. s., nebol v roku 2021 zaznamenaný žiaden registrovaný pracovný úraz zamestnanca JAVYS, a. s., žiadny požiar a nevyskytla sa ani jedna choroba z povolania. Inšpektori ÚJD SR vykonali na pracoviskách spoločnosti v uplynulom roku 39 inšpekcií.

BOZP a ochrana pred požiarmi v roku 2021

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patria medzi najvyššie priority spoločnosti, a preto je eliminovanie pracovnej úrazovosti na čo najnižšiu úroveň jej hlavným cieľom. Ten dosahuje JAVYS, a. s., neustálym zisťovaním nebezpečenstiev a ohrození pri výkone pracovných činností, monitorovaním zistených skutočností a prijímaním bezpečnostných opatrení.

V októbri 2021 Národný inšpektorát práce udelil spoločnosti JAVYS na základe splnenia kritérií a návrhu Riadiacej komisie programu titul „Zodpovedný zamestnávateľ“. Súčasťou osvedčenia je plaketa s titulom „Zodpovedný zamestnávateľ“ a oprávnenie používať logo programu počas celého päťročného obdobia platnosti osvedčenia. Osvedčenie potvrdzuje, že spoločnosť JAVYS, a. s., zaviedla efektívny systém starostlivosti o zamestnancov, pracovné podmienky, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a uplatňuje zodpovedný prístup k dodržiavaniu povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Spoločnosť JAVYS, a. s., v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi pokračovala v roku 2021 v pozitívnom trende a obhájila medzinárodne uznávaný certifikát podľa normy ISO 45001:2018, ktorý jej udelila certifikačná spoločnosť DNV Business Assurance Slovakia, s. r. o. Obhájenie certifikátu potvrdzuje, že proces riadenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločnosti JAVYS, a. s., spĺňa vysoké kritériá a požiadavky uvedenej normy.

Jedným z hlavných ukazovateľov, ktorý poskytuje ucelený obraz o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v spoločnosti je ukazovateľ úrazovosti, t. z. vzájomný vzťah počtu registrovaných pracovných úrazov a priemerného počtu zamestnancov spoločnosti, ktorý mal v sledovanom období hodnotu 0. Prevencia úrazov a chorôb z povolania na rizikových pracoviskách bola zabezpečená kontrolnou činnosťou a prideľovaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle vypracovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku.

    

Jadrová bezpečnosť v roku 2021

Inšpektori ÚJD SR vykonali v priebehu roka 2021 v JAVYS, a. s., celkovo 39 inšpekcií. Šesť inšpekcií zameraných na kontrolu jadrových materiálov a kontrolu stavu vyraďovania JE A1 a JE V1 vykonali inšpektori MAAE v súčinnosti s inšpektormi EURATOM-u a ÚJD SR

V roku 2021 bolo na JZ JAVYS, a. s., zaznamenaných 6 prevádzkových udalostí, z ktorých v zmysle Atómového zákona ani jedna udalosť nepodlieha hláseniu dozorným orgánom. Podľa medzinárodnej stupnice na hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach INES boli všetky udalosti klasifikované ako udalosti bez bezpečnostného významu (mimo stupnice INES). V roku 2021 bolo tiež nahlásených 5 udalostí bez následkov a na poruchovej komisii boli analyzované 3 udalosti z iných jadrových zariadení.

Dodržiavanie požiadaviek jadrovej bezpečnosti je v spoločnosti JAVYS prioritou, deklarované sú v politike a cieľoch, ktoré patria k vrcholovým dokumentom integrovaného systému manažérstva spoločnosti. Jadrové zariadenia boli počas roku 2021 prevádzkované v súlade s platnou a aktuálnou bezpečnostnou dokumentáciou schválenou dozornými orgánmi SR, bez porušenia limitov a podmienok na ich bezpečnú prevádzku, resp. vyraďovanie. Požiadavky legislatívy SR a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť boli splnené pre všetky prevádzkované aj vyraďované jadrové zariadenia v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť