Kontrola NKÚ SR v spoločnosti JAVYS bola vykonaná na základe podnetu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Pavla Štullera, s cieľom identifikovať kritické oblasti v rámci procesu vyraďovania JE V1.

Kontrola NKÚ bola vykonaná z podnetu GR Pavla Štullera, nakoľko spoločnosť JAVYS dlhodobo upozorňovala na zložitosť problematiky jadrovej energetiky, špeciálne vyraďovania jadrových zariadení, na komplikovanosť obstarávacích procesov a z nich možné vyplývajúce dôsledky, čo potvrdila aj samotná kontrola NKÚ.

Obdobne požiadal NKÚ o preverenie kvality vnútorných kontrolných procesov tak, aby zodpovedali najvyšším požiadavkám vnútorných kontrolných procesov v rámci štátnej akciovej spoločnosti a v súlade s očakávaním akcionára. Už počas samotného výkonu kontroly NKÚ spoločnosť postupne prijímala potrebné opatrenia a zmeny vnútorných predpisov. Ku všetkým zisteniam boli prijaté adekvátne opatrenia na nápravu a k dnešnému dňu (24. 6. 2022) bolo do interných riadiacich procesov implementovaných takmer 90% opatrení, ktoré vyplývali zo zistení NKÚ.

Spoločnosť JAVYS rešpektuje zistenia  NKÚ  s najvyššou vážnosťou a tieto budú plne zapracované do procesov spoločnosti. Vedenie spoločnosti je presvedčené, že všetky zistenia a následné plnenie prijatých opatrení prispejú k  efektívnejšiemu nastaveniu vnútorných procesov, k vyraďovaniu jadrovej elektrárne V1 tak, aby všetky náročné termíny stanovené Európskou komisiou boli dodržané a tiež k budovaniu modernej spoločnosti.

Spoločnosť JAVYS však naďalej poukazuje na dôležitú skutočnosť, a to, že záverečnej časti jadrovej energetiky, ktorá je v kompetencii štátu je potrebné venovať zvýšenú a systematickú pozornosť na najvyššej úrovni štátu a vytvárať v tejto oblasti priaznivé legislatívne a podnikateľské prostredie pre bezpečné napĺňanie jej strategických cieľov a úloh, s prihliadnutím na maximálnu ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

< Späť