V  roku 2022 spoločnosť JAVYS, a. s., uskutočnila štyri prepravy vyhoretého jadrového paliva (VJP) z III. a  IV. bloku jadrovej elektrárne EBO (Jadrová elektráreň V2 Jaslovské Bohunice) a jednu prepravu VJP z I. bloku jadrovej elektrárne EMO (Jadrová elektráreň Mochovce) do jadrového zariadenia Medzisklad vyhoretého jadrového paliva v spoločnosti JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach.

Okrem toho zabezpečovala spoločnosť JAVYS, a. s., činnosti technickej a havarijnej skupiny pri realizácii piatich prepráv čerstvého jadrového paliva (ČJP) od producenta ČJP pre prevádzkované bloky jadrových elektrární  SE, a. s., pričom všetky prepravy boli realizované formou letecko-cestných prepráv ČJP.

Transporty čerstvého a vyhoretého jadrového paliva a ďalšie nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom patria medzi činnosti, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., vykonáva na základe  potrebných povolení dozorných orgánov, disponuje odborným personálom a prostriedkami potrebnými na výkon týchto činnosti, ktorú realizuje s maximálnym ohľadom na životné prostredie a pri zachovaní vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi  odpadmi,  vyhoreným  jadrovým  palivom,  inštitucionálnym  rádioaktívnymi  odpadmi  a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

< Späť