Inšpektori vykonali na pracoviskách JAVYS v minulom roku 47 inšpekcií. Zamerali sa na jadrovú bezpečnosť a dodržiavanie predpisov, nedostatky nenašli.  

Dodržiavanie predpisov a jadrovej bezpečnosti v spoločnosti JAVYS, a. s., pravidelne kontrolujú dozorné orgány, ale aj medzinárodné inštitúcie. V roku 2022 bolo na pracoviskách JAVYS vykonaných 47 inšpekcií, z toho 39 vykonal Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD), 8 inšpekcií inšpektori medzinárodných organizácií MAAE a Euratom.

Kontroly Úradu jadrového dozoru (ÚJD) boli v minulom roku zamerané na dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri vyraďovaní jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach, pri dovoze rádioaktívnych odpadov v súvislosti s medzinárodnou prepravou, pri ukladaní  rádioaktívnych odpadov na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach a pri preprave rádioaktívnych odpadov a jadrových materiálov. Kontroly nezistili žiadne nedostatky.

Ďalšou z dôležitých inšpekcií bola kontrola skladovania vyhoretého jadrového paliva v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva. Ani v tomto prípade neboli zistené žiadne nedostatky.

Pozornosť venovali inšpektori ÚJD aj kultúre jadrovej fyzickej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti a posvietili si aj na oblasť havarijnej pripravenosti so zameraním na kontrolu zariadení a prostriedkov určených pre havarijnú pripravenosť so zameraním na kontrolu súčinnosti Organizácie havarijnej odozvy pri celoareálovom havarijnom cvičení.

Inšpektori medzinárodných organizácií preverovali najmä evidenciu a kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva, ale preverili aj verifikáciu projektových údajov a postupu vyraďovania jadrového zariadenia V1 z pohľadu uplatňovania požiadaviek na implementáciu záruk. Aj tieto inšpekcie boli bez zistenia nedostatkov.

Výsledky inšpekcií potvrdzujú, že všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce spĺňajú požiadavky legislatívy Slovenskej republiky, medzinárodnej legislatívy a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť a ich dôsledné dodržiavanie.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

< Späť