Spoločnosť JAVYS, a. s., dosiahla v roku 2022 napriek náročnej ekonomickej situácii kladný hospodársky výsledok, a to najmä vďaka dobiehajúcim  zahraničným komerčným projektom. Väčšinu zisku odvedie spoločnosť štátu formou daní a dividendy.

Spoločnosť JAVYS, a. s., uzatvorila hospodárenie v roku 2022 so ziskom vo výške 3,305 mil. €., čo predstavuje splnenie plánu na 219 %. Kladný hospodársky výsledok dosiahla najmä z dôvodu dobehu zmlúv so zahraničnými partnermi v oblasti poskytovania komerčných služieb.

Za rok 2022 zaplatila spoločnosť JAVYS daň z príjmov vo výške 3 mil. € a predkladá akcionárovi návrh na odvod dividend do štátneho rozpočtu na úrovni predchádzajúcich rokov. Úspešné pokračovanie v stabilizovanom hospodárení spoločnosti sa podarilo dosiahnuť vďaka zodpovednému manažovaniu spoločnosti, šetreniu, prijatiu mnohých racionalizačných opatrení a napriek zmene legislatívy, ktorá spoločnosti zakázala poskytovanie ďalších komerčných služieb zahraničným partnerom.

Spoločnosť JAVYS, a. s., napriek uvedeným skutočnostiam vynaložila roku 2022 investičné náklady vo výške 33,5 mil. € (v roku 2021 boli vo výške 23,5 mil. €) a ako spoločensky zodpovedná firma zrealizovala z vlastných zdrojov projekt Odberu a likvidácie historických rádioaktívnych odpadov na území Slovenska, ktoré predstavovali pre spoločnosť environmentálnu záťaž s možným vplyvom na zdravie obyvateľov.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi  odpadmi,  vyhoreným  jadrovým  palivom,  inštitucionálnym  rádioaktívnymi  odpadmi  a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

< Späť