Spoločnosť JAVYS a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave budú spolupracovať vo vedecko-výskumnej oblasti a vzdelávacom procese. Podpisom dokumentu o spolupráci prejavili obe inštitúcie vôľu prispieť k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Spoločnosť JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť) a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra jadrovej chémie, vytvorili reálny rámec na obojstranne prospešnú spoluprácu prostredníctvom poskytovania vzájomnej pomoci, cieľovo orientovanej do záujmových oblastí v pôsobnosti oboch strán, za účelom kvalifikovaného, efektívneho, pružného a koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločenského záujmu. Najmä akademického skúmania otázok súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti JAVYS, ako aj v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov prírodných vied pre potreby spoločnosti JAVYS:


Pavol Štuller, PhD
., MBA., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS, a. s.:

„Podpísanie vzájomnej spolupráce je výsledkom rokovaní medzi spoločnosťou JAVYS a Prírodovedeckou fakultou UK, čím sme vytvorili reálny priestor na prehĺbenie vzájomnej spolupráce v  príprave odborného personálu v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a prípravy nových odborníkov v jadrovej energetike. Chceme vzájomne spolupracovať aj na vedeckých a grantových projektoch v oblasti vedy výskumu a vzdelávania v pôsobnosti oboch strán.“

Spolupráca medzi JAVYS, a. s., a Prírodovedeckou fakultou UK bude primárne zameraná na:

  • vedecko-výskumnú a poradenskú činnosť,
  • spoločensky prospešné aktivity,
  • vzdelávací proces. 

 

Prof. RNDr. Peter Fodor, DrSc, dekan PriF UK:

„Prírodovedecká fakulta dnes predstavuje významný vedecko-výskumný a pedagogický potenciál nielen z pohľadu Univerzity Komenského, ale celého Slovenska. Príprava absolventov bude prospešná tak pre spoločnosť JAVYS, ako aj pre plnenie záväzkov a cieľov Slovenskej republiky voči Európskej únii, a tým sa budeme podieľať na zabezpečení energetickej bezpečnosti Slovenska.“

 

Prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD., vedúci katedry jadrovej chémie PriF UK:

„Katedra jadrovej chémie PriF UK je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou s dlhoročnými tradíciami. Prírodovedecká fakulta systematicky buduje skupinu environmentálne orientovaných katedier a vedeckých ústavov, pričom súčasne otvára nové študijné programy a špecializácie využiteľné v podmienkach energetického sektora.“

Katedra jadrovej chémie je pripravená poskytovať v rámci svojich odborných kapacít najmä:

  • Analýzy radiačno-chemických procesov, dozimetrických systémov, ich aplikačný význam výkonnosti.
  • Modelovanie a simuláciu rizík v oblasti dopadu na životné prostredie.
  • Nastavenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich štandardov.   
  • Analýzy účinkov ionizujúceho žiarenia na zložky životného prostredia.
  • Analýzy vývoja hlbinného úložiska pre vysoko rádioaktívny odpad a ožiarené jadrové palivo.
  • Účasť na prednáškach, odborných seminároch.
  • Účasť na vyučovacom procese. 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi  odpadmi,  vyhoreným  jadrovým  palivom,  inštitucionálnym  rádioaktívnymi  odpadmi  a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť