Vo štvrtok 21. decembra 2023 bol z Jaslovských Bohuníc späť do Talianska vypravený štvrtý, posledný transport finálnych produktov zo spracovania rádioaktívneho odpadu talianskej spoločnosti  SOGIN. Všetky štyri transporty boli zrealizované počas decembra 2023.

Spoločnosť JAVYS, a. s., spracovala pre taliansku spoločnosť SOGIN, S.p.A., 848  ton spevnených vysýtených sorbentov a rádioaktívnych kalov (ra-kaly). Po spracovaní rádioaktívneho odpadu (RAO) v spoločnosti JAVYS bolo 100 ks finálnych produktov zo spracovania RAO prostredníctvom zmluvného certifikovaného medzinárodného prepravcu odvezených späť do Talianska, pričom finálny produkt predstavujú výlisky zmesi popola zo spaľovania rádioaktívneho odpadu a kovovej drviny, upravené cementáciou v 440 l obalovom súbore CC440.

Zákazka sa pre taliansku stranu spracovávala na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice a talianskou spoločnosťou SOGIN, S.p.A. Spracovávanie talianskych RAO sa v spoločnosti JAVYS, a. s., realizovalo v rokoch 2019 - 2023 v lokalite Jaslovské Bohunice, v jadrovom zariadení Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (JZ TSÚ RAO). Spevnené vysýtené sorbenty a ra-kaly spracované spaľovaním pochádzali z talianskej jadrovej elektrárne, z lokality Caorso. Odvoz finálneho produktu späť do Talianska bol realizovaný na základe povolenia vydaného ÚJD SR.

Do krajiny pôvodu bola počas štyroch prepráv finálnych produktov (pod dozorom príslušných orgánov) vyvezená rovnaká aktivita ako bola dovezená v rádioaktívnom odpade určenom na spracovanie tak, ako to určuje platná legislatíva.

Spracovanie RAO pre spoločnosť SOGIN S.p.A. bolo realizované v súlade s platnými rozhodnutiami ÚJD SR a ÚVZ SR pri dodržaní všetkých platných limitov a podmienok stanovených a platných v rozhodnutiach oboch dozorných orgánov.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť