Spoločnosť JAVYS, a. s., sa stala 30. apríla 2024 členom Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory (Small Modular Reactors – SMR) a ako právoplatný člen sa zúčastní prvého valného zhromaždenia Aliancie v Bruseli, ktoré je predbežne naplánované na koniec mája. Cieľom Aliancie je uľahčiť a urýchliť výskum, vývoj a nasadenie malých modulárnych reaktorov v Európe po roku 2030.

SMR sú v porovnaní so súčasnými konvenčnými jadrovými reaktormi menšie, a to tak z pohľadu fyzickej veľkosti, ako aj výkonu. Plánovaný spôsob licencovania, hromadná priemyselná výroba jednotlivých modulov a  ich následná inštalácia u zákazníka otvárajú cestu pre rýchlejšiu prípravnú a schvaľovaciu fázu, ako aj pre kratšiu výstavbu a uvedenie do prevádzky. Vzhľadom na svoje parametre môžu malé modulárne reaktory prispieť k výraznej dekarbonizácii priemyselných odvetví ako doprava, chemický či oceliarsky priemysel, vykurovanie alebo výroba vodíka v relatívne krátkom časovom horizonte.

Vedenie spoločnosti JAVYS, a. s., považuje členstvo v Aliancii nielen za príležitosť aktívne participovať na nastávajúcich kľúčových zmenách v jadrovej energetike s pozitívnym dosahom pre Slovensko. „Ako spoločnosť zodpovedná za  záverečnú časť jadrovej energetiky vidíme budúcnosť najmä v ďalšom vývoji tzv. pokročilých modulárnych reaktorov (Advanced Modular Reactors – AMR), ktoré umožnia opätovné využitie vyhoretého jadrového paliva z prevádzky existujúcich jadrových elektrární. Niektoré AMR počítajú s prepracovaním vyhoretého jadrového paliva a s využitím tej časti paliva, ktorú existujúce jadrové elektrárne nedokážu efektívne využiť. Výstavba a prevádzka pokročilých modulárnych reaktorov umožní významne znížiť množstvo a predovšetkým toxicitu vysokorádioaktívnych odpadov z prevádzky týchto elektrární a zásadne skrátiť dobu ich skladovania. Znamená to významný posun v jadrovej energetike, ktorý vo svojej podstate umožní uzavretie palivového cyklu. Spoločnosť JAVYS dlhodobo vykonáva činnosti v záverečnej časti jadrovej energetiky na Slovensku s dôrazom na bezpečnosť, spoľahlivosť a dlhodobú udržateľnosť. Disponujeme odborníkmi s viac ako štyridsaťročnými skúsenosťami, ale aj mladými, progresívne jadrovo orientovanými kolegami, preto sme presvedčení, že môžeme významným spôsobom prispieť k cieľom, ktoré si Aliancia stanovila a posunúť Slovensko bližšie k ďalšiemu prelomovému míľniku v oblasti jadrovej energetiky,“ uviedol Vladimír Švigár, predseda predstavenstva Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

 

Vznik Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

Založenie Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory oznámila Európska komisia (EK) 6. februára 2024. Jej vznik vychádza z Európskej zelenej dohody a balíka politík Fit for 55 a REPowerEU, ktoré zohrávajú ústrednú úlohu pri riadení energetickej transformácie a dekarbonizácie priemyslu v Európe. Vzhľadom na významný pokrok v oblasti rozvoja malých modulárnych reaktorov EK očakáva, že môžu zohrať významnú úlohu v integrovaných energetických systémoch, ktoré poskytujú nízkouhlíkovú elektrickú energiu. Tieto očakávania vychádzajú z predpokladu, že malé modulárne reaktory v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi môžu v relatívne krátkom čase reagovať na nadchádzajúci vysoký dopyt po čistej elektrine a veľkom množstve vodíka. Popri obnoviteľných zdrojoch energie tak prispejú k spoľahlivej, bezpečnej a trvalo udržateľnej výrobe nízkouhlíkovej energie a tepla.

Aliancia pôsobí prostredníctvom osobitných pracovných skupín a jej úlohou je identifikovať najperspektívnejšie, ale zároveň bezpečné a nákladovo efektívne technológie SMR, podporovať tieto projekty, identifikovať prípadné investičné bariéry, analyzovať možnosti financovania a identifikovať oblasti s potrebou ďalšieho vývoja a výskumu. Zároveň chce vytvárať cesty ako zapojiť do procesu aj potenciálnych priemyselných používateľov SMR (napr. energeticky náročné odvetvia, výrobcov vodíka atď.). Aliancia rovnako predstavuje silnú platformu pre posilnene kontaktov medzi predkladateľmi projektov, európskymi regulačnými orgánmi v oblasti jadrovej bezpečnosti a dozornými orgánmi v jednotlivých krajinách EÚ. Je otvorená všetkým verejným a súkromným právnickým osobám, ktoré spĺňajú špecifické kritériá oprávnenosti uvedené v referenčných podmienkach.

Európska nukleárna spoločnosť (ENS) v apríli 2023 vyhlásila, že malé modulárne reaktory predstavujú dôležitý krok smerom k dekarbonizovanej a autonómnej Európe. Podľa ENS klimatická kríza vyžaduje presadzovanie všetkých perspektívnych riešení výroby energie bez emisií a ich skúmanie by malo byť v popredí jednotlivých klimatických politík. Účasť na vývoji nových technických riešení zároveňvytvára množstvo príležitostí pre rôzne podniky – dodávateľov produktov aj služieb, ako aj pre výskumné a vzdelávacie inštitúcie.

 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť