Javys, a.s.

Finálne spracovanie KRAO Mochovce

Galéria

Jednotlivé linky technologického zariadenia sú určené predovšetkým na spracovanie a úpravu kvapalných RAO do formy vhodnej na uloženie na Republikovom úložisku RAO v Mochovciach. 

Základnou technológiou zariadenia je spracovanie rádioaktívnych koncentrátov, vysýtených sorbentov a kalov do bitúmenovej matrice a ich uloženie do 200 l sudov. Následne sú sudy umiestnené (7 kusov) do vláknobetónových kontajnerov. Technológiou cementácie – aktívnou zálievkou sú sudy vo vláknobetónovom kontajneri zaliate cementovou zálievkou. Overené receptúry pre výslednú kvalitu zálievky môžu byť zahusteným koncentrátom a nezahusteným koncentrátom. Kvalita zálievky je monitorovaná odberom vzorky. Vytvrdnuté skúšobné telieska sú kontrolované na pevnosť v tlaku, vylúhovateľnosť, obsah rádioaktivity a ostatné fyzikálne vlastnosti. Po vyzretí cementovej zmesi a utesnení veka je vykonaná a zdokumentovaná radiačná výstupná kontrola. Všetky údaje sú doložené v sprievodnom liste kontajnera, ktorého kontrola je podmienkou na jeho uloženie na RÚ RAO a je významným dokumentom na archiváciu uložených RAO v úložisku.

Počas prevádzky FS KRAO vznikajú plynné RAO z odvzdušnenia nádrží a zariadení obsahujúcich aktívne médium. U týchto odpadov sa monitoruje ich aktivita a sú odvádzané cez ventilačný komín JE Mochovce do ovzdušia. Ďalej vznikajú pri prevádzke spracovateľských liniek FS KRAO kvapalné odpady ako vyčistený brídový kondenzát, aktívne odpadové vody. Tieto odpady sa vracajú do prevádzky JE Mochovce, kde sa spracovávajú podobne ako rádioaktívne odpady z produkcie elektrárne. Za spracovanie, prečistenie a uvádzanie vôd do životného prostredia zodpovedá JE Mochovce.
Personál radiačnej kontroly zabezpečuje prostredníctvom stabilných a prenosných prístrojov trvalé monitorovanie aerosólov v priestoroch objektu a kontrolu kontaminácie pracovného prostredia, náradia a expozície prevádzkového personálu.

Technologický komplex FS KRAO pracuje v linkovom usporiadaní. V prevádzke je vždy len jedna z týchto liniek – bitúmenácia rádioaktívnych koncentrátov – diskontinuálna bitúmenácia sorbentov (vysýtených ionexov) – zahusťovanie na zahusťovacej odparke – cementácia.

Manipulačné zariadenia FS KRAO v Mochovciach umožňujú okrem spracovania kvapalných rádioaktívnych odpadov aj manipulácie s pevnými RAO z produkcie JE Mochovce a JE Bohunice, ktoré sú zafixované v pevnom obale 200 l sud MEVA alebo v 60 l sude. Sudy s pevným rádioaktívnym odpadom sú transportované do FS KRAO, kde sa vložia do vláknobetónového kontajnera a ďalej sú spracované technológiou cementácie až po uloženie v RÚ RAO v Mochovciach.

detail
detail