Javys, a.s.

Politika ochrany osobných údajov

Účelom Politiky ochrany osobných údajov dotknutých osôb v spoločnosti JAVYS, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) je chrániť základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na ochranu osobných údajov. S cieľom zabezpečiť a udržiavať kompetentný personál pre bezpečnú, spoľahlivú, ekologickú a ekonomickú prevádzku výrobných a technologických zariadení Spoločnosti v zmysle zásad princípov kultúry bezpečnosti a princípov ALARA s minimálnym vplyvom ľudského faktora na vznik prevádzkových udalostí a pre potreby plnenia legislatívnych požiadaviek sa získavajú a spracúvajú osobné údaje pre rôzne účely ich spracúvania, ktoré vyžadujú zaistenie ich bezpečnosti.

Jedným zo základných predpokladov pre dosiahnutie ich bezpečnosti, je nevyhnutnosť zaobchádzať s osobnými údajmi zamestnancov Spoločnosti ako aj s osobnými údajmi získanými od tretích strán veľmi zodpovedne a uplatňovať pri ich spracúvaní všetky zásady bezpečného spracúvania osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Politika ochrany osobných údajov je záväzná pre všetkých zamestnancov Spoločnosti ako aj pre relevantných zmluvných partnerov spoločnosti a aplikuje sa na všetky postupy, procesy súvisiace so spracúvaním osobných údajov a na všetky informačné systémy, v ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov.

Vedenie Spoločnosti sa vo svojej Politike ochrany osobných údajov zaväzuje dodržiavať nasledovné princípy:

 1. Dodržiavať legislatívne a zmluvné požiadavky pre oblasť ochrany osobných údajov;
 2. Zabezpečovať systematické vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov;
 3. Predchádzať zneužitiu alebo strate osobných údajov definovaním zodpovedností a spôsobu ochrany pri spracúvaní osobných údajov;
 4. Spracúvať osobné údaje dotknutých osôb len zákonným spôsobom;
 5. Získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nespracúvať ich ďalej spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom (obmedzenie účelu);
 6. Zabezpečiť, aby spracúvané osobné údaje boli primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú (minimalizácia údajov);
 7. Zabezpečiť, aby boli osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované;
 8. Zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné;
 9. Zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali v súlade s právami dotknutých osôb:
 • Právo dotknutej osoby na prístup k údajom;
 • Právo na opravu;
 • Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“);
 • Právo na obmedzenie spracúvania;
 • Právo namietať;
 • Právo na prenosnosť;
 • Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania;
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 1. Zabezpečiť, aby boli osobné údaje spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje ich primeranú bezpečnosť;
 2. Zabezpečiť, aby sa osobné údaje neprenášali mimo Európsky hospodársky priestor (EHP), ak nie je zabezpečená ich primeraná ochrana;
 3. Viesť záznamy o spracovateľských činnostiach, ktoré okrem iného obsahujú účel spracúvania osobných údajov, kategórie príjemcov a predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií osobných údajov. Účelom týchto záznamov je podporiť správne nakladanie s osobnými údajmi a zabezpečiť, schopnosť preukázať súlad svojich aktivít a činností s požiadavkami legislatívy.
 4. Zabezpečiť vypracovanie Zmluvy o spracúvaní osobných údajov v prípade, ak sa spracúvajú osobné údaje zamestnancov spoločnosti Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa (JAVYS, a.s.).

Všetci zamestnanci musia byť oboznámení s touto Politikou ochrany osobných údajov, ktorá je pre nich záväzná.

detail
detail