Javys, a.s.

Zapojenie verejnosti

Cieľom zapojenia  verejnosti  do rozhodovacieho procesu je zvýšenie kvality rozhodovania  na základe vytvorenia a presadzovania možností pre priaznivé prijatie projektu z rôznych hľadísk.
Účasť  verejnosti prináša  aktívne zisťovanie záujmov zainteresovaných strán a ich zohľadnenie v procese plánovania. Účasť verejnosti je zabezpečená právnou požiadavkou vyplývajúcou zo zákona EIA (zákon č. 24/2006 Z.z. zo 14. decembra 2005 v znení neskorších predpisov) a tiež z Aarhuského dohovoru.
Plánovanie a manažment 2. etapy vyraďovania JE V1 vyžaduje rozsiahle zapojenie zainteresovaných strán. Aby bol projekt spoločnosťou akceptovaný, je nutné nadviazať dobré  vzťahy so zainteresovanými stranami, ktoré môžu byť ovplyvnené   navrhovanou činnosťou. JAVYS má záujem vytvoriť otvorený a transparentný vzťah so všetkými zainteresovanými stranami. Využitím najvyšších štandardov v oblasti otvorenosti a transparentnosti chce budovať  dôveru verejnosti.
Účasť verejnosti by sa mala koncentrovať hlavne do dvoch etáp procesu EIA: v konzultačnom procese v rámci pripomienkovania Zámeru  a Správy o hodnotení  vplyvov na životné prostredie  a s ňou súvisiacimi verejnými prerokovaniami.

Účasť verejnosti sa bude zakladať na nasledovných princípoch:

  • Transparentnosť
  • Sprostredkovanie dôležitých informácií v zrozumiteľnej forme a reči (predovšetkým v slovenčine), prispôsobených pre potreby cieľovej zainteresovanej skupiny.
  • Poskytnutie  informácií uskutočnením konzultačných podujatí.
  • Zverejnenie informácií (písomných a ústnych) takým spôsobom a na takých miestach, ktoré zainteresovaným stranám zabezpečia prístup k nim počas celého konzultačného procesu.
  • Použitie ústnych a vizuálnych prostriedkov pre poskytovanie informácií laickej  verejnosti.
  • Jasný mechanizmus odozvy - vybavovania otázok, návrhov a pripomienok  podaných zainteresovanými stranami, zodpovedajúci konkrétnej skupine osôb.
  • Zabezpečenie  spätnej väzby a oboznámenie zainteresovaných strán o výsledkoch.

Primeraný a vhodne vedený  proces zapojenia  verejnosti tiež prispeje ku priaznivému vnímaniu a akceptovaniu projektu spoločnosťou a môže znížiť nároky na  náklady a čas.

detail
detail