Javys, a.s.

Úvod

Jadrová elektráreň Bohunice V1 (JE V1, tiež EBO V1) v Jaslovských Bohuniciach pozostáva z dvoch jadrových reaktorov (bloky 1 a 2), ktoré boli uvedené do prevádzky v rokoch 1978 a 1980. Obidva bloky boli napriek úspešnej modernizácii odstavené v rokoch 2006 (blok 1) a 2008 (blok 2) pred dosiahnutím plánovanej doby prevádzky (30 rokov). JE V1 je v súčasnosti v procese vyraďovania, o ktorom bolo rozhodnuté Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 801/99 zo 14. septembra 1999 a ktoré tvorí podmienku splnenia Prístupovej zmluvy Slovenskej republiky s EÚ.
JE V1 je situovaná v komplexe jadrových zariadení v Bohuniciach, kde prebieha vyraďovanie jadrovej elektrárne A1 a prevádzka jadrových zariadení napr. Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívneho odpadu (BSC RAO) a Medzisklad vyhoretého paliva (MSVP). Okrem jadrových zariadení prevádzkovaných spoločnosťou JAVYS, a. s. sa v lokalite nachádza jadrová elektráreň V2, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. - Enel. 
Vyraďovanie JE V1 je projekt vedený Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou a. s., ktorý je financovaný predovšetkým z Medzinárodného fondu na podporu vyraďovania JE V1 Bohunice (Bohunice International Decommissioning Support Fund - BIDSF) a Národným jadrovým fondom SR. Fond BIDSF bol zriadený Európskou komisiou, správou fondu je poverená Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR).
Cieľom plánovaného vyraďovania JE V1 je dosiahnuť stav spĺňajúci kritériá (v súlade s relevantnými právnymi predpismi) pre uvoľnenie územia na ďalšie využívanie. V súlade s týmto cieľom bude vyraďovanie JE V1 ukončené odstránením všetkých nepotrebných a nepoužiteľných budov a zariadení a uvoľnením  územia  pre ďalšie využitie.
V súlade so schválenou Stratégiou vyraďovania JE V1 je proces vyraďovania JE V1 organizovaný v dvoch následných etapách:

1. etapa (júl 2011 – 31.12.2014)

Pred povolením realizácie vyraďovania JE V1 bol v r. 2006 - 2007 uskutočnený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa v tej dobe platného zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (zákon EIA). V tomto procese boli posúdené vplyvy troch variantov vyraďovania na životné prostredie (bezprostredné vyraďovanie - variant IDO; odložené vyraďovanie s uzavretím s dozorom na dobu 30 rokov- variant SES; odložené vyraďovanie s ochranným uložením reaktora na dobu 30 rokov - variant RSE). Tieto možnosti boli porovnané s tzv. nulovým variantom, ktorý vyjadruje situáciu a dôsledky, aké by nastali, ak by sa plánovaná činnosť (vyraďovanie JE V1) nerealizovala. Správa o hodnotení vplyvov vyraďovania JE V1 na životné prostredie bola vypracovaná a odovzdaná príslušnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) v roku 2006. V záverečnom stanovisku, vydanom Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky 7. marca 2007, bolo odporučené bezprostredné  vyraďovanie JE V1 (variant IDO) ako najvhodnejší variant. Vybraný variant  predstavuje bezprostrednú  a priebežnú demontáž zariadení a odstránenie budov a prípravu územia na budúce využívanie. Záverečné stanovisko bolo podkladom pre vydanie rozhodnutia ÚJD SR č. 400/2011 (júl 2011), ktorým bolo povolené vyraďovanie JE V1 – 1. etapa. Obsahom 1. etapy, ktorá má trvať do 31.12.2014 je odstránenie neaktívnych komponentov a demontáž zariadení, ktoré nebudú potrebné v ďalšom procese vyraďovania (najmä odstránenie chladiacich veží a demontáž zariadenia strojovne).

2. etapa (1.1.2015 – 31.12.2027)

Predmetom druhej etapy vyraďovania JE V1 je predovšetkým demontáž rádioaktívnych komponentov a všetkých zostávajúcich nevyužiteľných štruktúr, prípadne realizácia niektorých činností presahujúcich trvanie 1. etapy. Pre detailnejšie posúdenie vplyvu všetkých plánovaných činností na životné prostredie sa uskutoční nový proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na uskutočnený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre činnosť „Vyraďovanie JE V1“ (základom bol Koncepčný plán vyraďovania JE V1 v rokoch 2006-2007, ktorým bol odporučený variant bezprostredného vyraďovania), sa v 2. etape nebude rozhodovať o variante vyraďovania, ale budú popísané a hodnotené technologické postupy jednotlivých činností, ktoré sa plánujú počas 2. etapy vyraďovania JE V1. Za vypracovanie dokumentácie podľa uvedeného zákona (zámer, správa o hodnotení), ktorá bude obsahovať popis činností a ich hodnotenie vplyvu na životné prostredie a podporu JAVYS, a. s. počas celého procesu EIA zodpovedá španielska konzultačná a inžinierska spoločnosť Inypsa Informes y Proyectos S.A. 

detail
detail