Javys, a.s.

Prečo nový proces posudzovania

Pre vyraďovanie JE V1 bol uskutočnený  proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v rokoch 2006-2007, ktorého účelom bolo vybrať optimálny variant spôsobu vyraďovania  JE V1. Výsledkom hodnotenia bol odporúčaný na realizáciu variant bezprostredného vyraďovania. Táto činnosť sa začala udelením povolenia ÚJD SR č. 400/2011, ktoré zohľadňuje podmienky záverečného stanoviska MŽP SR. V období spracovania dokumentácie uvedeného EIA procesu neboli k dispozícii detailné informácie o technických možnostiach realizácie jednotlivých činností a vzhľadom k niektorým zmenám v postupnosti niektorých činností sa rozhodla spoločnosť JAVYS, a.s. po konzultáciách s MŽP SR uskutočniť pre 2. etapu vyraďovania JE V1 nový proces posudzovania vplyvov na ŽP. Záverečné stanovisko MŽP SR z tohto procesu bude podkladom pre vydanie povolenia ÚJD SR na realizáciu 2. etapy vyraďovania JE V1.

detail
detail