Javys, a.s.

Rozsah navrhovanej činnosti

Hlavným cieľom projektu B6.7 je získať záverečné stanovisko MŽP SR, ktoré spoločne s licenciou pre 2. etapu vyraďovania JE V1 umožní uskutočniť všetky činnosti plánované v 2. etape vyraďovania JE V1 za účelom úspešného ukončenia vyraďovania JE V1. Zároveň je veľký dôraz kladený na minimalizáciu vykonania ďalších dodatočných procesov posudzovania činností, ktoré by sa mohli objaviť počas realizácie 2. etapy vyraďovania. Základnými podkladovými dokumentmi definujúcimi jednotlivé činnosti, ktoré sa budú realizovať v rámci 2. etapy vyraďovania, sú:

 • B6.3-D5 “Koncepcia vyraďovania pre obdobie po ukončení schvaľovanej (povoľovanej) etapy vyraďovania”
 • Stratégia vyraďovania JE V1 J.Bohunice

Na základe dokumentu B6.3-D5 “Koncepcia vyraďovania pre obdobie po ukončení schvaľovanej (povoľovanej) etapy vyraďovania” predmetom vyraďovania v období po ukončení 1. etapy vyraďovania je vyradenie objektov hlavného výrobného bloku, budovy pomocných prevádzok a zostávajúcich pomocných objektov, ktoré neboli vyradené v rámci 1. etapy vyraďovania, alebo boli vyradené len čiastočne a finálne naloženie s lokalitou.
Plánovaný koncový stav vyraďovania JE V1 umožní opätovné využitie lokality.

Hlavné skupiny činností v období po ukončení 1. etapy vyraďovania JE V1 sú nasledovné:

 • Príprava a demontáž reaktorov
 • Príprava a demontáž zariadení primárneho okruhu
 • Demontáž ostatných zariadení v kontrolovanom pásme
 • Odstránenie kontaminácie zo stavebnej časti a radiačná kontrola stavebnej časti aktívnych objektov
 • Demolácia pôvodne aktívnych objektov po základovú dosku
 • Demontáž v neaktívnych objektoch
 • Demolácia neaktívnych objektov po základovú dosku
 • Finálne naloženie s lokalitou

Uvedené činnosti budú riadené a podporované činnosťami ako sú manažment, technická podpora, prevádzka pomocných systémov, radiačná ochrana, údržba, dohliadanie, bezpečnosť a ďalšie.
Najzávažnejšími činnosťami v období po ukončení 1. etapy vyraďovania je demontáž reaktorov a demontáž zariadení primárneho okruhu. Ostatné činnosti ako je demontáž ostatných zariadení v kontrolovanom pásme a mimo kontrolovaného pásma, dekontaminácia zariadení a stavebných povrchov a ich radiačná kontrola, demolácie a naloženie s lokalitou sú štandardné činnosti, pre ktoré je k dispozícii dostatok skúseností z iných projektov vyraďovania, vrátane domácich.
Demontáž reaktorov JE V1, vzhľadom na prijatú stratégiu bezprostredného vyraďovania, bude predstavovať najnáročnejšiu technickú časť vyraďovania. Na základe súčasnej svetovej praxe pri demontáži reaktorov, demontážneho postupu doteraz uvažovaného v koncepčných plánoch vyraďovania JE V1 a ďalších JE v SR s reaktormi typu VVER 440, pri demontáži reaktorov JE V1 je možné zvažovať nasledovné základné spôsoby demontáže:

 • Fragmentácia vnútroreaktorových častí a tlakovej nádoby reaktora na mieste
 • Demontáž a skladovanie a ukladanie tlakovej nádoby reaktora ako celku
 • Fragmentácia vnútroreaktorových častí na mieste, demontáž a uloženie TNR ako celku

V oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi sa predpokladajú štandardné činnosti ako sú spracovanie, úprava a skladovanie nízko a stredne aktívnych RAO, transport a ukladanie VBK v RÚ RAO, nakladanie s odpadmi VLLW, uvoľňovanie materiálov do ŽP, nakladanie s ostatnými a nebezpečnými odpadmi. Predpokladá sa, že v rámci obdobia po ukončení 1. etapy vyraďovania bude k dispozícii Integrálny sklad, ktorý sa bude používať na dočasné  skladovanie RAO neuložiteľných v RÚ RAO.
Jednotlivé činnosti vyplývajúce z hlavných skupín činností uvedených vyššie sú definované do projektov v dokumente Stratégia vyraďovania JE V1. Činnosti  II. etapy vyraďovania teda zahŕňajú demontáž primárneho okruhu a demontáž zostávajúcich kontaminovaných a nekontaminovaných systémov ako aj dekontamináciu všetkých kontaminovaných zariadení a objektov, demoláciu, finálne naloženie s lokalitou a uvoľnenie lokality spod pôsobnosti Atómového zákona a budú realizované formou projektov napr.:

 • D2.1 Dekontaminácia bazénov skladovania a ďalších kontaminovaných nádrží JE V1
 • D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení
 • D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu
 • D4.4B Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – časť I
 • D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – časť II
 • D4.5 Dekontaminácia objektov reaktorov a budovy pomocných prevádzok
 • D4.6 Demolácia objektov a vyplnenie stavebných jám
 • D6.1 Uvedenie areálu JE V1 do pôvodného stavu
 • D6.2 Záverečný prieskum a uvoľnenie areálu
 • C14 Zneškodnenie „RH” odpadov z „mogilnika”
 • C12.2 Laboratórne vybavenie potrebné pre proces vyraďovania JE V1 – 2. etapa


 

detail
detail