Javys, a.s.

Rozsah procesu

Súčasťou projektu je vypracovanie zámeru, na základe ktorého MŽP SR určí rozsah hodnotenia pre správu o hodnotení. Okrem správy o hodnotení je pre verejnosť spracovávané aj všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie, ktoré popisuje navrhované činnosti prístupnejšie pre laickú verejnosť. V rámci lehoty na doručenie stanovísk k správe o hodnotení bude nasledovať verejné prerokovanie s obyvateľmi dotknutých obcí a ostatnými zainteresovanými stranami. Neskôr sa práce sústredia na zabezpečenie vypracovania odborného posudku na správu o hodnotení.

detail
detail