Javys, a.s.

Školenia dodávateľov

Vážení zamestnanci dodávateľských organizácií/spolupracujúce osoby,

školenia z bezpečnosti a všeobecnej spôsobilosti pre vstup, bezpečný pohyb a výkon práce v JAVYS, a. s., pre zamestnancov dodávateľských organizácií a spolupracujúce osoby v spoločnosti JAVYS, a. s., sú zabezpečované elektronicky/e-learningovou formou. Každá dodávateľská organizácia má svoju kontaktnú osobu, ktorá spolupracuje so styčnou osobou v spoločnosti JAVYS, a. s.  
 
 
Postup:

1. Kontaktná osoba dodávateľa sa zaregistruje cez link:   
 
Po registrácií nasleduje prihlásenie do systému cez link: 
 
2. Kontaktná osoba dodávateľa zaregistruje dodávateľskú organizáciu, ktorú zastupuje.

3. Kontaktná osoba dodávateľa zaregistruje zamestnancov dodávateľa, pre ktorých zabezpečuje  vybavenie vstupu.

4. Kontaktná osoba dodávateľa pošle elektronicky zamestnancov, ktorých zaregistrovala na autorizáciu (schválenie) projektovému manažérovi v JAVYS, a. s.

5. Po schválení projektovým manažérom sa sprístupnia zamestnancom dodávateľa školiace materiály.

6. Po úspešnom naštudovaní školiacich materiálov vykoná kontaktná osoba dodávateľa zápis zamestnanca dodávateľa na termín skúšky.

7. Zamestnanec dodávateľa sa dostaví na vykonanie skúšok elektronickou formou v termíne, na ktorý bol zapísaný do spoločnosti JAVYS, a. s., školiaca miestnosť na osobnej vrátnici V1, obj. č. 631b – zelená budova, Jaslovské Bohunice.

8. Výsledkom úspešného absolvovania skúšok je Osvedčenie, ktorého  platnosť je jednou z podmienok vybavenia vstupu do JAVYS, a. s.
 

Podrobnejšie informácie pre používateľov (kontaktná osoba dodávateľa, zamestnanec dodávateľa) nájdete v príručke, ktorá obsahuje postup celým prihlasovacím a vzdelávacím procesom. 

Príručka kontaktná osoba dodávateľa  Príručka zamestnanec dodávateľa

V prípade otázok sa obráťte na kontaktnú osobu dodávateľskej spoločnosti, ktorá Vás bude registrovať. Ak ste kontaktná osoba dodávateľa a riešite problémy s prihlasovaním, kontaktujte nás:

 

Školenie pre dodávateľov a spolupracujúce osoby zabezpečuje odbor zamestnaneckých záležitostí JAVYS, a. s., bezplatne.

Miesto konania testovania vedomostí:

JAVYS, a. s, školiaca miestnosť V1  - osobná vrátnica
(obj. 631b – zelená budova)
Jaslovské Bohunice

Upozornenie:

Prineste si so sebou prihlasovacie údaje – prihlasovacie meno (edu**org**), heslo, občiansky preukaz, vlastné písacie potreby, rúško/respirátor, v čase sprísnených opatrení v súvislosti s COVID-19 doklad o očkovaní, prekonaní ochorenia, prípadne platný test. Riaďte sa aktuálne platnými protiepidemiologickými opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR.
V prípade neúspešného absolvovania testu je možné opakované testovanie vedomostí v náhradnom termíne, na ktorý je potrebné sa prihlásiť  prostredníctvom kontaktnej osoby dodávateľa.

Zahraničným účastníkom  povinne zabezpečí tlmočníka dodávateľská organizácia.


 

BEZPEČNOSTNÉ SEKTORY JAVYS, a. s.

Sektor

Názov

Popis

Typ školenia

0

Okolie JAVYS, a. s.

priestor mimo vonkajšieho oplotenia 

2. skupina

2

Strážený priestor JAVYS

priestor vo vnútri vonkajšieho oplotenia  A1 - V1

2. skupina

6

Vrátnica SO942M

Chránený priestor MSVP

2. skupina

7

Vstup MSVP

Vstup do vnútorného priestoru MSVP

1.skupina

8

Kontajnerová hala MSVP

Kontajnerová hala MSVP

1.skupina

13

RÚ strážený priestor

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov

2. skupina

 

 

 

detail
detail