Úrad jadrového dozoru SR vydal Rozhodnutie o povolení na I. etapu vyraďovania jadrového zariadenia JE V1

V utorok 19. júla 2011 vydal ÚJD SR Rozhodnutie č. 400/2011, ktorým povoľuje I. etapu vyraďovania jadrovej elektrárne V1 (JE) V1) v Jaslovských Bohuniciach.

Rozhodnutie ÚJD SR bolo vydané na základe žiadosti spoločnosti JAVYS zo 17. 12. 2010 a súhlasného stanoviska Európskej komisie v súlade s EURATOM Treaty.

Súčasťou žiadosti bolo 21 dokumentov, ktoré boli dôkladne posúdené a obsahovali okrem iného stanoviská a rozhodnutie MŽP SR, plán nakladania a prepravy RAO a plán nakladania s konvenčným odpadom, dokumentáciu systému kvality a požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia, systém odbornej prípravy zamestnancov, vnútorný havarijný plán, analýzu oblasti ohrozenia JE V1, limity a podmienky bezpečného vyraďovania, plán 1. etapy vyraďovania, koncepciu vyraďovania na obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania a zabezpečenie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu.

Povolenie na vyraďovanie JE V1 je historicky prvé, ktoré bolo na Slovensku vydané pre takýto typ jadrového zariadenia. Pre samotnú elektráreň je to začiatok jej poslednej fázy existencie.

V súvislosti s I. etapou vyraďovania JE) V1 prevzala spoločnosť JAVYS aj rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR):

  • Rozhodnutie číslo: OOZPŽ/3761/2011 – Povolenie na činnosti vedúce k ožiareniu počas I. etapy vyraďovania jadrovej elektrárne V1
  • a Rozhodnutie číslo: OOZPŽ/3760/2011 – Povolenie na uvoľňovanie rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly ich vypúšťaním v exhalátoch ventilačným komínom a v odpadových vodách jadrovej elektrárne V1

 

Rozhodnutia ÚJD SR a ÚVZ SR nadobúdajú právoplatnosť 20. júla 2011.

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia vtedajšia československá vláda prehodnotila koncepciu jadrovej energetiky a rozhodla sa vychádzať z overeného a priemyselne odskúšaného typu jadrového reaktora. Bol vybraný tlakovodný reaktor VVER 440, ktorý predstavoval základňu rozvoja jadrovej energetiky v Československu na ďalších 15–20 rokov.

V apríli 1970 bola uzatvorená medzivládna zmluva o výstavbe dvoch reaktorov VVER 2x440 MW (vodovodný energetický reaktor typ V 230 – JE V1) medzi Československom a ZSSR. Výstavba JE V1 začala 24. apríla 1972 a zabezpečovala ju Investičná výstavba energetiky Slovenska. Jej hlavnými dodávateľmi boli Energoprojekt Praha, LOTEP Leningrad, ŠKODA Praha, Hydrostav Bratislava, ŠKODAEXPORT Praha.

Investičné náklady predstavovali 5,5 mld. Kčs v cenách rokov výstavby.

Prvý reaktorový blok JE V1 bol prifázovaný k sieti 17. decembra 1978 a druhý blok 26. marca 1980. Počas prevádzky elektráreň vyrobila celkovo viac ako 159 000 000 MWh, čo predstavuje približne 5,7ročnú spotrebu elektrickej energie Slovenska.

Prevádzka JE V1 bola spoľahlivá, bezpečná, ekologická, ekonomicky výhodná a potvrdila správnosť orientácie na takýto spôsob výroby elektriny.

Nezanedbateľný je jej príspevok k ochrane životného prostredia. Minimálnym počtom prepráv paliva, nulovou spotrebou kyslíka pri výrobe elektriny a nulovou tvorbou emisií, vrátane skleníkových plynov výrazne pozitívne vplývala na životné prostredie.

Spoločnosť JAVYS naplnila uznesenie vlády SR o predčasnom odstavení dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 v roku 2006, resp. v roku 2008. Následne začala vykonávať činnosti podľa Koncepcie ukončovania prevádzky.

Bezprostredne po odstavení blokov zabezpečoval JAVYS ich dochladenie, podľa harmonogramu realizoval prepravy vyhoreného paliva z reaktora do bazéna skladovania a odtiaľ do medziskladu vyhoreného paliva. Zabezpečil spracovanie a odvoz rádioaktívnych odpadov a postupne odpájal jednotlivé zariadenia.

Vyraďovanie JE V1 je naplánované v dvoch etapách s termínom ukončenia v roku 2025. Celkové náklady na vyraďovanie V1 sú vyčíslené na 1,1 mld. €. V časovom období 1. etapy vyraďovania v rokoch 2011–2015 sú plánované demontáže neaktívnych systémov a zariadení, demolácia stavebných objektov a spracovanie rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri vyraďovaní.

 

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

 

Ďalšie informácie

Míľniky JE V1
Význam JE V1
História
Medzinárodné misie v JE V1
Zvyšovanie bezpečnosti
Hodnotenie prevádzky
Výroba elektriny a životné prostredie
Ukončovanie prevádzky a príprava na vyraďovanie JE V1  

BIDSF

 

Fotogaléria
Mílniky
Výstavba a spúšťanie
JE V1 v prevádzke
Zvyšovanie bezpečnosti
Ukončovanie prevádzky

< Späť