Javys, a.s.

Republikové úložisko RAO v Mochovciach

Galéria

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) Mochovce predstavuje multibariérové úložisko povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko aktívnych RAO, vznikajúcich pri prevádzke a vyraďovaní JE, vo výskumných ústavoch, v laboratóriách a nemocniciach v Slovenskej republike.

Vhodná lokalita úložiska bola vybraná na základe inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu. Kritériá výberu zodpovedali platnej legislatíve, bezpečnostným návodom MAAE, požiadavkám na umiestnenie jadrových zariadení a do úvahy bol zobratý aj navrhovaný projekt úložiska, vlastnosti a forma ukladaných rádioaktívnych odpadov. Stavebné práce na úložisku začali v roku 1986 budovaním ílového tesnenia, dôležitého prvku oddeľujúceho uložené rádioaktívne odpady od životného prostredia. Zaradenie úložiska medzi jadrové zariadenia znamenalo zvýšené požiadavky na kvalitu vykonávaných prác. Z tohto dôvodu a na základe odporučení medzinárodnej misie MAAE bolo v ďalšom období navrhnutých a realizovaných niekoľko zmien, ktorých cieľom bolo zvýšenie jadrovej bezpečnosti systému ukladania. Do prevádzky bolo úložisko uvedené v roku 2001.

Ochranné bariéry proti úniku rádioaktivity do životného prostredia predstavujú v tomto úložisku matrica, v ktorej je odpad zafixovaný, stena vláknobetónových kontajnerov (VBK), železobetónová konštrukcia úložiska, výplň medzipriestoru boxu, viacvrstvové konečné prekrytie a ílová vaňa. Poslednou bariérou je málo priepustná geologická formácia. Pre prípad mimoriadne nepriaznivých podmienok s preniknutím vody do vnútra úložných boxov, je úložisko vybavené drenážnym systémom, určeným na zber a kontrolu vôd. Drenážny systém je jednou z inžinierskych bariér, ktorá zabraňuje negatívnym vplyvom úložiska na životné prostredie.

Úložisko pozostáva zo sústavy úložných boxov zoradených do radov a dvojradov. Dvojrady sú prekryté oceľovou halou. Boxy sú železobetónové s rozmermi 18 x 6 x 5,5 m, hrúbka stien je 600 mm. V rámci I. etapy boli vybudované dva dvojrady, t.j. 80 úložných boxov. Do jedného boxu je možné uložiť 90 vláknobetónových kontajnerov s rozmermi 1,7 x 1,7 x 1,7 m a hrúbkou steny 0,1 m. Celková kapacita doteraz vybudovaných dvoch dvojradov je 7 200 kontajnerov so súhrnným objemom 22 320 m3.

Do úložiska je transportovaný upravený, nízko aktívny odpad, zaliaty cementovou zmesou vo vlákno-betónových kontajneroch z Bohunického spracovateľského centra a taktiež zo spracovateľského zariadenia FS KRAO v Mochovciach. Označené kontajnery sa po vstupnej kontrole preložia z transportného vozidla do úložného boxu na vopred určené miesto.

Od začiatku prevádzky do 31. 12. 2018 bolo do RÚ RAO uložených 5474 VBK s RAO.

Z dôvodu predčasného odstavenia dvoch blokov JE V1 v Jaslovských Bohuniciach vzrástla potreba vybudovať v rámci existujúceho areálu RÚ RAO Mochovce ďalšie úložné kapacity na ukladanie rádioaktívnych odpadov z vyraďovania.

detail
detail