Javys, a.s.

Republikové úložisko RAO v Mochovciach

Galéria

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) Mochovce predstavuje multibariérové úložisko povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko aktívnych RAO, vznikajúcich pri prevádzke a vyraďovaní JE, vo výskumných ústavoch, v laboratóriách a nemocniciach v Slovenskej republike.

Vhodná lokalita úložiska bola vybraná na základe inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu. Kritériá výberu zodpovedali platnej legislatíve, bezpečnostným návodom MAAE, požiadavkám na umiestnenie jadrových zariadení a do úvahy bol zobratý aj navrhovaný projekt úložiska, vlastnosti a forma ukladaných rádioaktívnych odpadov. Stavebné práce na úložisku začali v roku 1986 budovaním ílového tesnenia, dôležitého prvku oddeľujúceho uložené rádioaktívne odpady od životného prostredia. Zaradenie úložiska medzi jadrové zariadenia znamenalo zvýšené požiadavky na kvalitu vykonávaných prác. Z tohto dôvodu a na základe odporučení medzinárodnej misie MAAE bolo v ďalšom období navrhnutých a realizovaných niekoľko zmien, ktorých cieľom bolo zvýšenie jadrovej bezpečnosti systému ukladania. Do prevádzky bolo úložisko uvedené v roku 2001.

Ochranné bariéry proti úniku rádioaktivity do životného prostredia predstavujú v tomto úložisku matrica, v ktorej je odpad zafixovaný, stena vláknobetónových kontajnerov (VBK), železobetónová konštrukcia úložiska, výplň medzipriestoru boxu, viacvrstvové konečné prekrytie a ílová vaňa. Poslednou bariérou je málo priepustná geologická formácia. Pre prípad mimoriadne nepriaznivých podmienok s preniknutím vody do vnútra úložných boxov, je úložisko vybavené drenážnym systémom, určeným na zber a kontrolu vôd. Drenážny systém je jednou z inžinierskych bariér, ktorá zabraňuje negatívnym vplyvom úložiska na životné prostredie.

Úložisko pozostáva zo sústavy úložných boxov zoradených do radov a dvojradov. Dvojrady sú prekryté oceľovou halou. Boxy sú železobetónové s rozmermi 18 x 6 x 5,5 m, hrúbka stien je 600 mm. V rámci I. etapy boli vybudované dva dvojrady, t.j. 80 úložných boxov. Do jedného boxu je možné uložiť 90 vláknobetónových kontajnerov s rozmermi 1,7 x 1,7 x 1,7 m a hrúbkou steny 0,1 m. Celková kapacita doteraz vybudovaných troch dvojradov je 10 800 kontajnerov so súhrnným objemom 33 480 m3.

Do úložiska je transportovaný upravený, nízko aktívny odpad, zaliaty cementovou zmesou vo vlákno-betónových kontajneroch z Bohunického spracovateľského centra a taktiež zo spracovateľského zariadenia FS KRAO v Mochovciach. Označené kontajnery sa po vstupnej kontrole preložia z transportného vozidla do úložného boxu na vopred určené miesto.

Od začiatku prevádzky bolo do RÚ RAO k 31. 8. 2021 uložených 6 498 kusov VBK s RAO.

Z dôvodu predčasného odstavenia dvoch blokov JE V1 v Jaslovských Bohuniciach vzrástla potreba vybudovať v rámci existujúceho areálu RÚ RAO Mochovce ďalšie úložné kapacity na ukladanie rádioaktívnych odpadov z vyraďovania.

detail
detail