Javys, a.s.

Právne predpisy EÚ

Na úrovni Európskej únie je posudzovanie vplyvov na životné prostredie regulované  nasledovnými právnymi predpismi:
• Smernica 92/2011/EU o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie z 13. decembra 2011 (Smernica o EIA)
• Smernica 2011/92/EU Európskeho parlamentu a Rady o posudzovaní dopadov určitých plánov a programov na životné prostredie z 27. júna 2001 (Smernica o SEA).

detail
detail