Javys, a.s.

Slovenské právne predpisy

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je v slovenskej legislatíve riadené zákonom č. 24/2006 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA). Prijatím tohto zákona bol dosiahnutý   súlad právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie s právnymi predpismi  EÚ.
Paragrafy  24 až 28 zákona EIA  stanovujú pravidlá pre konzultačný proces a účasť zainteresovanej verejnosti, pričom definujú minimálne požiadavky na komunikáciu a konzultáciu s možnými zainteresovanými stranami ohľadne posudzovania navrhovanej činnosti.
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje štandardy radiačnej ochrany, limity dávok ožiarenia, kritériá pre uloženie  a hodnoty pre uvoľnenie materiálu a zariadení na ďalšie použitie.
Zákon NR SRč. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie vyžaduje predbežný koncepčný plán pre povolenie stavby  (predbežný koncepčný plán vyraďovania z prevádzky), pre uvedenie do prevádzky (koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky) a pre podanie žiadosti o povolenie pre etapu vyraďovania (koncept vyraďovania pre obdobie po povolenej etape vyraďovania).
Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje podmienky a rozsah slobodného prístupu k informáciám a obzvlášť k informáciám o životnom prostredí a zákon NR SR č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí určuje podmienky pre proces zhromažďovania, uchovávania a šírenia informácií o životnom prostredí orgánmi verejnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami stanovenými týmto zákonom.

detail
detail