Javys, a.s.

Bitúmenačná linka

Galéria

Jadrové zariadenie Bitumenačná linka je umiestnené v Jaslovských Bohuniciach, v areáli vyraďovanej elekrárne A1. Kvapalné RAO z JE V1 a V2 sú prepravované pomocou prepravného kontajnera a špeciálne upraveného transportného vozidla na stáčacie miesto v objekte bitúmenačnej linky. Kvapalné RAO z vyraďovanej JE A1 sú prepravované potrubnými trasami až do zásobných nádrží na bitúmenačnej linke. V zásobných nádržiach sa na základe analýzy odobratej vzorky vykonáva úprava chemických parametrov.

Upravený kvapalný RAO prečerpávaný do prevádzkovej nádrže, kde sa pomocou pary ohrieva na 80 °C a dávkovacími čerpadlami je nastrekovaný do filmovej rotorovej odparky. Odparka slúži na dehydratáciu a súčasnú fixáciu RAO do bitúmenovej matrice. Bitúmen, zohriaty na teplotu 140 °C, a kvapalný RAO sú nastrekované v tangenciálnom smere do odparky a pomocou výkyvných lopatiek rovnomerne rozotierané po povrchu statora. Povrch statora je vyhrievaný parou a tým je zabezpečené odparenie vody z kvapalného RAO a zároveň vzniknuté soli sú obaľované do fixačnej matrice – bitúmenu. Výsledný produkt je zachytávaný do 200 litrových pozinkovaných sudov. Naplnený sud je po vychladnutí uzatvorený zaviečkovacím zariadením a odtransportovaný do dočasného skladu.

Okrem linky na spracovanie kvapalných RAO je v objekte vybudovaná i diskontinuálna bitúmenačná linka na spracovanie ionexov. Predmetné RAO sú prepravované na spracovanie v prepravných kontajneroch spolu s vodou alebo v 200 litrových pozinkovaných sudoch. Zo zásobných nádrží je zmes vody a pevných častíc podávaná čerpadlami do macerátora, kde sú pevné častice rozomleté a ďalej do dekantéra, kde sú z vody odseparované všetky častice väčšie ako 0,01 mm. Pevná fáza je dopravovaná do sušiaceho zariadenia a po vysušení pomocou závitovky do zmiešavacieho reaktora, kde dochádza k premiešaniu sušiny s fixačnou matricou – bitúmenom.

Finálnym produktom je zaplnený a uzatvorený pozinkovaný 200 l sud sa umiestni do dočasného skladu. Po zistení fyzikálno-chemických vlastností a vykonanej radiačnej kontrole skladovaných 200 l sudov, tieto sú ukladané do vlákno-betónových kontajnerov a po ich spevnení vhodnou matricou sú prepravované na trvalé uloženie do RÚ RAO v Mochovciach.

detail
detail